banner
banner

Διαχείριση της μόλυνσης στον Κορινθιακό Κόλπο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σε έγκριση συµµετοχής του δήµου Αιγιαλείας στο εταιρικό σχήµα της προς υποβολή πρότασης µε τίτλο: «Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης στο κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος», του Προγράµµατος LIFE 2017 καθώς και στην απόφαση για υποβολή της σχετικής πρότασης, προχώρησε πριν από μία εβδομάδα, στην τακτική συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας.

Όπως έκανε γνωστό στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄ο δήµος Αιγιαλείας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση συµµετοχής στο Πρόγραµµα LIFE 2017 που αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον και τη ∆ράση για το Κλίµα. Το προτεινόµενο έργο µε τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος», δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα LIFE – Υποπρόγραµµα Περιβάλλον στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας LIFE Περιβάλλον και ∆ιαχείριση Πόρων – Ύδατα (LIFE Environment and Resource Efficiency – Water)΄΄.

Οι στόχοι του έργου

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος, οι στόχοι του έργου γενικά είναι: Η ανάπτυξη online υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων µε µεθοδολογία για τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη µοντελοποίηση των υδάτινων πόρων στο κλειστό θαλάσσιο οικοσύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τα σενάρια ρύπανσης και τα µελλοντικά σενάρια κλιµατικής αλλαγής, την παρούσα και µελλοντική χρήση γης και την κατανάλωση νερού, αλλά και την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη ενός συστήµατος ικανού να µοντελοποιεί την πρόβλεψη της ανάπτυξης των υδάτινων πόρων στο επίπεδο της λεκάνης απορροής, συνδέοντας τα δεδοµένα εισόδου, τα µοντέλα και τα δεδοµένα εξόδου, το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να οπτικοποιεί και να αναλύει τα αποτελέσµατα. Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας, και το εργαλείο θα αναπτυχθεί σε µια µελέτη αυτής της κατάστασης: η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, η οποία επηρεάζεται έντονα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες των 13 δήµων, περιλαµβάνει τον Κόλπο αυτό. Να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος της ρύπανσης καθώς και η παγκόσµια αλλαγή στους υδάτινους πόρους και τις συναφείς υποδοµές στον Κορινθιακό Κόλπο και να προσδιοριστεί η ευπάθεια διαφόρων τοµέων (π.χ. τουρισµός, αλιεία) σε αυτόν τον τοµέα.

Ακόμη, να προτείνει στον κύριο τελικό χρήστη και τους γειτονικούς δήµους, τα κατάλληλα µέτρα προσαρµογής στον Κορινθιακό Κόλπο, µε βάση την αξιολόγηση του οικονοµικού και περιβαλλοντικού κόστους και των οφελών. Η διάδοση του εργαλείου και των αποτελεσµάτων του έργου στο κοινό των 13 δήµων και περιφερειών που θα έχει ως αποτέλεσµα νέες προτάσεις σχετικά µε την διαχείριση του Κορινθιακού.

Δράσεις παρέμβασης

Οι δήµοι και ο ΣΠΟΑΚ θα µπορούσαν να συµβάλουν στο αναφερόµενο έργο µε τις ακόλουθες δράσεις: Να παρέχουν τα τοπικά σχέδια δράσεων και κανονισµών σχετικά µε την µόλυνση των θαλάσσιων υδάτων, την κλιµατική αλλαγή, την χρήση γης και την διαχείριση υδάτων του δήµου τους (αν υπάρχουν). Στην καταγραφή και ευαισθητοποίηση ενδιαφερόµενων φορέων σχετικά µε δράσεις για την παρακολούθηση και την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιµατική αλλαγή και την υγεία (πχ. Εθνικά Ιδρύµατα, δηµόσιες αρχές, κλαδικές ενώσεις, κοινωνικές οµάδες, εµπορικά επιµελητήρια και άλλες ιδιωτικές εταιρείες) στον Κορινθιακό κόλπο.

Απογραφή περιπτώσεων µε σηµαντική περιβαλλοντική επίπτωση από διάφορες πηγές της περιοχής τους στον Κορινθιακό κόλπο, εφαρµογή των πιλοτικών δράσεων που θα αναπτυχθούν στην διάρκεια του έργου (πχ. Εγκατάσταση αισθητήρων περιβαλλοντικών µετρήσεων) στην περιοχή τους, στον καθορισµό των απαιτήσεων της πλατφόρµας συλλογής περιβαλλοντικών δεδοµένων ώστε να καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες και στην συλλογή τυχόν υπαρχόντων δεδοµένων σχετικά µε τα ύδατα και την µόλυνση του αέρα στην περιοχή τους. Ακόμη, στην συµµετοχή στην σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του Κορινθιακού κόλπου µε βάση τις αναπτυχθείσες µελέτες. Στη συµβολή σε ένα Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Κορινθιακού Κόλπου και διεξαγωγή έκθεσης βιωσιµότητας και στην διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου προς όφελος της κοινωνίας.

Τον ρόλο του συντονιστή δικαιούχου θα έχει το Πανεπιστήµιο Πατρών (4 εργαστήρια), το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη διασφάλισης της υλοποίησης του έργου. Λοιπούς συνδικαιούχους εταίρους αποτελούν οι ακόλουθοι φορείς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ERFC, Σύλλογος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου – ΣΠΟΑΚ, ∆ήµοι: Κορινθίων, Λεβαδέων, Θήβας, Λουτρακίου, Αιγιάλειας, ΕΜΒΙΩ

Η πρώτη δυνατή ηµεροµηνία έναρξης για τα έργα LIFE είναι η 1η Ιουλίου 2018 µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 3 ετών. Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του έργου είναι 1.900.000€ συνολικά, µε προτεινόµενο ποσοστό συγχρηµατοδότησης 50%. Ο ∆ήµος Αιγιάλειας προτίθεται να συµβάλλει στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου µε ποσό ύψους 80.000 -100.000€. Η ιδία συνεισφορά του δήµου δύναται να καλυφθεί µε δαπάνες υπάρχοντος προσωπικού.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close