background img
banner
banner

Πρώτη τακτική συνεδρίαση για το Δ.Σ. Αιγιαλείας

 ΜΕ 25 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 7μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, για έγκριση και λήψη αποφάσεων σε 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης και όσα προκύψουν εκτός αυτής. Πρόκειται για την πρώτη τακτική συνεδρίαση της νέας χρονιάς στο “Αλέκος Μέγαρης” με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη μέτρων λόγω αύξησης παραβατικότητας, σε περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Αποδοχή της υπ’ αριθ.πρωτ.83448/22.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-ΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών ο-χημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυ-κλώσιμων υλικών.
 3. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αι-γιαλείας οικονομικού έτους 2020.
 4. Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού σε Πιστωτικό Ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2020.
 5. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 6. Χαρακτηρισμός οδού Περιστέρας-Χιονοδρομικού ως επαρχιακής οδού.
 7. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
 8. Έγκριση συμψηφισμού του αναλογούντος υπολοίπου προς απόδο-ση ποσού με τυχόν λοιπές οφειλές των οφειλετών της Δ.Ε. Αιγεί-ρας, που θα προκύψουν και θα βεβαιωθούν εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας έως τις 31.12.2020, λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 και του αντίστοιχου Φ.Π.Α.13% σε όσους δικαιούχους δεν καταστεί δυνατή η επιστροφή, λόγω μη προσκόμισης εκ μέρους τους IBAN (αριθμού τραπεζικού λογαρια-σμού).
 9. Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρη-ματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Πε-ριβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του σχεδίου σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 10. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 11. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 12. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 13. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 14. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 16. Έγκριση εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφής, εκταφής Δημοτικού Κοιμητη-ρίου Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 17. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολή-ψεως του λήμματος της συστάδας 1δ του δημοτικού δάσους Κοι-νότητας Ζαρούχλας και καθορισμός ποσοτήτων, τιμών και δικαιο-λογητικών διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών μονίμων κα-τοίκων Κοινότητας Ζαρούχλας, για το διαχειριστικό έτος 2020.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παρο-χής υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016.
 19. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2020, βάσει του Ν.4412/2016.
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, όπου λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο και η Πινακοθήκη, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», λόγω αρμοδιότητας.
 21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, σύμ-φωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.14842/27.11.2019 έγγραφο της Διεύθυν-σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
 22. Στο έγγραφο του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης Αιγίου, περί κατασκευής κτιρίου για τη στέγαση του Σχολείου.
 23. Ονοματοθεσία αμφιθεάτρου Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αι-γιαλείας.
 24. Τοποθέτηση στεγάστρου στάσης αστικού λεωφορείου, έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Αγίας Τριάδας 6. (απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.96/2019).
 25. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close