background img
banner
banner

Εντεταλμένοι σύμβουλοι με αυξημένες ευθύνες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΕΘΕΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

Αλλαγές στις αρμοδιότητες σε καίριες θέσεις ευθύνης έφερε η παραίτηση των τριών αντιδημάρχων της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια». Την Πέμπτη 2/7 ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος αποδέχθηκε τις παραιτήσεις, αναθέτοντας το αντικείμενό τους σε τρεις στενούς συνεργάτες του, που καλούνται να τις χειρίζονται ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Πρόκειται για τους Μαρία Γιδά, Γιώργο Φραγκονικολόπουλο και Βασίλη Χριστόπουλο.

«Πράσινο», παραλίες και ακίνητη περιουσία στην Μαρία Γιδά

Σε ό,τι αφορά την κ. Γιδά επήλθε τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης του δημάρχου περί ανάθεσης χωρίς αμοιβή καθηκόντων Εντεταλμένης Συμβούλου με την ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων. Η κ. Γιδά αναλαμβάνει την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, τη μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, τον σχεδιασμό, εκτέλεση – επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης, την τήρηση αρχείων και φακέλων, την αξιοποίηση, διαχείριση και περιφρούρηση των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας, την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου, τα κληροδοτήματα, την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων 300 κατοίκων, την ανάπτυξη και δημιουργία και διαχείριση κατασκηνώσεων. Τέλος, συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

Τουριστική προβολή, έκδοση αδειών και έλεγχοι στον Γιώργο Φραγκονικολόπουλο

Επιπρόσθετες αρμοδιότητες αναλαμβάνει και ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Συγκεκριμένα, την κατάρτιση προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ό,τι αφορά τα αδέσποτα, την διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής θεμάτων φιλοζωίας μέσα από ενημερωτικές εκπομπές σε ΜΜΕ και φυλλάδια, στο συντονισμό συνεργασίας με την Αστυνομία για διενέργεια ελέγχων τήρησης Νομοθεσίας ασφάλειας και ευζωίας δεσποζόμενων ζώων, την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας, την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων-Κινηματογράφων, INTERNET κ.λπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες, γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Τεχνική Υπηρεσία, προγράμματα, Διακοπτό και άλλα στον Βασίλη Χριστόπουλο

Μεγάλο βάρος πέφτει και στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγίου Βασίλη Χριστόπουλο, που αναλαμβάνει: Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.  Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. Την αποκλειστική ευθύνη προγραμματισμού & διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος. Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τον προγραμματισμό σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑ ή άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του Δήμου.  Την Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ. Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας. Την έρευνα και μελέτη θεμάτων γεωργικής ανάπτυξης και αλιείας. Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψη Έργων, Εκτέλεση Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, κ.λπ.  Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύωνü ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Ακόμη, την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος. Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων. Επίσης, συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close