background img
banner
banner

Πρόσληψη 25 ατόμων για τον δήμο με συμβάσεις έξι μηνών

ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ομόφωνη απόφαση για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020, έλαβε στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αιγιαλείας. Θα προσληφθούν συνολικά 25 άτομα και η σύμβαση εργασίας των προσληφθέντων θα είναι ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα έξι μηνών. Τη σχετική εισήγηση έκανε η αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης Μαρία Σταυροπούλου, και η οποία έκανε γνωστό ότι η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.
Αναφέρθηκε ακόμη στο γεγονός ότι εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19: α) έχουν αποφασιστεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τα οποία αφορούν στους Ο.Τ.Α. και αναφέρονται στο Ν. 4745/2020 και β) έχει αυξηθεί ο αριθμός των μονίμων δημοτικών υπαλλήλων που απουσιάζουν από την υπηρεσία διότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή κάνουν χρήση αδειών ειδικού σκοπού.

Ειδικότητες και προϋποθέσεις

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε η πρόσληψη των κατωτέρω ειδικοτήτων ως εξής : ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου) 19 άτομα, ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας) Καλαθοφόρου 1 άτομο, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 άτομο, ΤΕ Διοικητικού 1 άτομο, Τεχνιτών (μπετατζήδων, πλακωστρωτών) 2 άτομα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2. Τίτλο σπουδών, όπου απαιτείται. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. 4. Άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου απαιτούνται. 5.Πιστοποιτικό γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 7.Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και β) δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο. 8. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ ή επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος.


Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.