background img
banner
banner

Πασχάλιος ποιμαντορική εγκύκλιος έτους 2021

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Προς τον Ἱερόν Κλῆρον και τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου πατέρες και ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

“Δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἐνθέως, ὅτι Ἀνέστη ὁ Χριστός ὡς παντοδύναμος”.

Γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα με τή χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ την ἑορτή τῶν ἑορτῶν και την πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, την Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον με νηστεία και προσευχή, ὅπως ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει, διανύσαμε την περίοδο τῆς Ἁγίας και ΜεγάληςΤεσσαρακοστῆς και με συντριβή ψυχῆς συμπορευτήκαμε με τον Νυμφίο Χριστό κατά την Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν Του.

Κατά τή λαμπροφόρα αὐτή ἡμέρα ὁ Χριστεπώνυμος Ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ χαίρεται και ἀγάλλεται, καθώς το εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας καταυγάζει καί ἀνακαινίζει τη ζωήτου.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τη μεγάλη εὐλογία μέσα ἀπό τον ἑορτασμό τῆς Ἀνάστασης, να εφοδιαστοῦμε με νέες δυνάμεις, καθώς μποροῦμε να μεταβοῦμε ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν μας στη χριστοδώρητη ἐλευθερία, ἀπό την ἁμαρτία στη μετάνοια, ἀπό την πτώση στην ἔγερση και ἀπό τον θάνατο στην Ἀνάσταση.

Κατά τήν τερπνή αὐτή και πανσεβάσμια ἡμέρα, την “κλητήν και ἁγίαν” ἡμέρα τοῦ Πάσχα, οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου ἀνοίγουν και ὅλοι οἱ πιστοί εἰσέρχονται στη χαρά τοῦ Κυρίου τους. Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὀφείλουμε να φανοῦμε ἀντάξιοι τῆςἀγάπης τοῦ Σταυρωθέντος και Ἀναστάντος για τη σωτηρία μας Ζωοδότου Χριστοῦ.

Ἄς μείνουμεκοντά Του, μένοντας κοντά στην Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτελεῖ το Σῶμα Του. Ἄς γίνουμε κοινωνοί τῆς δωρεᾶς Του, μετέχοντας τακτικά στο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐφόσον, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει “ὁτρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αἷμα ἐνἐμοί μένει, κἀγώ ἐναὐτῷ” (Ἰωάν. 6, 56).

Ἄς προσευχηθοῦμε να λάμψει στις ψυχές μας το ἀνέσπερον Φῶς, να τις πλημμυρίσει με ἀγάπη, φιλανθρωπία, ταπείνωση, εἰλικρινῆ μετάνοια, συγχωρητικότητα ἀλλά και με σθένος, για να ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια σέ κάθε πρόσκομμα, πού συναντᾶμε στον δρόμο μας.

Για την Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ποτέ δεν εἶναι ἀργά. Ἀρκεῖ να ἀκολουθήσουμε τον Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μᾶς προτρέπει να μετάσχουμε στην ἀναστάσιμη χαρά μέ καθαρή καρδιά, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά πάθη, την ὀλιγωρία και τον φόβο και να απολαύσουμε τά ἀγαθά, πού πλουσιοπάροχα καί συγχωρητικά ὁ Ἀναστημένος Χριστός χαρίζει σε ὅλους μας, ὡς πρόγευση τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ἰδιαιτέρως τώρα, πούἡπαγκόσμιακοινότηταἐξακολουθεῖνάπλήττεταιἀπότήνὑγειονομικήκρίσηκαίνάδιέπεταιἀπόσύγχυση, κόπωση, φόβο καί ἄγχος, ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι, το Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀνάστασης νά φωτίσει τήν ὁδό τῆς πίστης, τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐμπιστοσύνης στο θεῖο θέλημα, ἀρετές, πού ἀποτελοῦν τήν πραγματική διέξοδο ἀπό ὁποιοδήποτε τέλμα.

Ἄς ἀνοίξουμε διάπλατα τις καρδιές μας, γιάνάπλημμυρίσουνἀπότόἀνέσπεροΦῶςτοῦΖωοδόχουΤάφουκαίἄςπαρακαλέσουμετονΚύριομέεἰλικρινῆταπείνωση, να μᾶς συγχωρεῖ και να λαμπρύνει με το Φῶς τῆς Ἀνάστασής Του τις ζωές ὅλων μας. Φῶς, πού θα διαλύσει κάθε φόβο, πανικό και ἀπειλή, ἀπ’ ὅπου και να προέρχονται αὐτά.

Ἄς τηρήσουμε τις ἐντολές Του, πού είναι ὁ μόνος ἀσφαλής δρόμος για τη θεραπεία τῶν ψυχῶν και τῶν σωμάτων μας μέσα στο πνευματικό ἰατρεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας και τῶν σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

“Μη ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μη δε δειλιάτω». Να μην ταράζεται ἡ καρδιά σας και να μην δειλιάζετε, μᾶς ενθαρρύνει ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας. Ἄς Τον ἐμπιστευθοῦμε, ἀδελφοί μου, με ἀληθινή ἀγάπη στην καρδιά μας.

Τον τελευταῖο χρόνο μέσα ἀπό τη στέρηση τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς και την ὀδύνη πού βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, ἴσως εἶναι εὐκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τελικά πόσο πολύ ἀξίζει ἡ πίστη και ἡ συμμετοχή μας στην Ὀρθόδοξη Λατρεία. Πόση ἀνάγκη ἔχουμε να τρεφόμαστε πνευματικά ἀπό τά Μυστήρια της Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι καιρός για ὅλους μας να ἀναλογιστοῦμε, μήπως ζούσαμε τις ἑορτές τοῦ Πάσχα μέχρι τώρα ὡς ἕνα ἔθιμο ἤ ἀπό συνήθεια; Μήπως πηγαίναμε στην Ἐκκλησία «για τό καλό» ἤ για το «φαίνεσθαι»; Μήπως μόλις ἀκούγαμε τό«Χριστός Ανέστη»φεύγαμε ἀπό τους ναούς μας ἀσυγκράτητοι για το πασχαλινό τραπέζι χωρίς να μετέχουμε στην πνευματική τρυφή τῆς Θείας Κοινωνίας κατά την Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία;

Ἀδελφοί μου, τό φετινό Πάσχα ἄς ἑνώσουμε τις προσευχές μας για ὅλους τους συνανθρώπους μας, πού δοκιμάζονται και δίνουν τον δικό τους προσωπικό ἀγῶνα ζωῆς. Για κείνους, πού βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, για ὅσους ὑποφέρουν για την ἀπώλεια δικῶν τους ἀνθρώπων, για τούς γιατρούς μας και τό προσωπικό τῶν Νοσηλευτικῶν μας Ἱδρυμάτων, πού θυσιάζονται για την ἀντιμετώπιση τῆς λοιμικῆς νόσου.

Εν τέλει ἄς προσευχηθοῦμε καρδιακά, ὥστε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, να φέρει φέτος στη δοκιμαζόμενη πατρίδα μας ἀλλά και στον κόσμο ὁλόκληρο τη λύτρωση ἀπό τά δεινά, την παρηγοριά καί τήν ἐλευθερία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μετά πασχαλίων εὐχῶν και προσρήσεων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὉΚαλαβρύτων και Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΡΟΣΩΠΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close