background img
banner
banner

Ποιμαντορική εγκύκλιος Mητροπολίτου Kαλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμου για την Πρωτοχρονιά

Στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Μητροπολίτης επισημαίνει τα κάτωθι:

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Χαιρετίζουμε τόν νέο ἐνιαυτό τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας ὡς ἄνθρωποι «ἔχοντες ἐλπίδα» καί εὐχαριστοῦμε τόν Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος διά τῆς ἐπουρανίου Χάριτός Του μᾶς ἀξίωσε καί ἐφέτος νά διαβοῦμε τό κατώφλι τοῦ νέου ἔτους 2022, παρέχοντάς μας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν εὐκαιρία τῆς μετάνοιας καί τῆς πνευματικῆς καί ἠθικῆς μας ἀνάτασης.

Ὁ χρόνος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀέναος καί αἰώνιος, ὅπως ἀέναη καί αἰώνια εἶναι καί ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν. Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, βέβαια, ἀποτελεῖ τό κομβικό ὁροθέσιο τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.  Μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὁ χρόνος συγκεκριμενοποιεῖται γιά νά γίνει ἀξιοποιήσιμος ἀπό τόν ἄνθρωπο πρός ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς του.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, κατά τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἑορτάζει τό ὑψίστης σημασίας γεγονός τῆς Περιτομῆς Αὐτοῦ, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ καί τήν περιτομή τοῦ χρόνου καί τή μεταμόρφωσή του σέ αἰωνιότητα, καθ’ ὅτι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ στίχοι τοῦ συναξαρίου, «Χριστοῦ περιτμηθέντος, ἐτμήθη νόμος. Καί τοῦ νόμου τμηθέντος, εἰσήχθη Χάρις»∙ καί «παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου, τῆς Χάριτος ἔλθούσης» (Δοξαστ. ἑσπερ. β΄ ἤχου), τονίζει ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἄς δεχθοῦμε, λοιπόν, τίς εὐεργεσίες τῆς Θείας Χάριτος. Ἄς βάλουμε τόν Χριστό στή ζωή μας. Γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους εἶναι μία εὐκαιρία ἀνακαινίσεως, εἶναι ὁ ἐγκαινιασμός μιᾶς νέας στάσης ζωῆς, διαποτισμένος μέ τίς χριστιανικές ἀρετές.

Εἶναι γεγονός ὅτι τό παρελθόν ἔτος ὑπῆρξε  δύσκολο. Ζήσαμε πρωτόγνωρες γιά τή γενιά μας καταστάσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς συγκλόνισαν. Ἀκούσαμε ἀπό βέβηλα χείλη καί μέ ἀνάρτηση στό διαδίκτυο νά χλευάζουν τήν Παναγία μας καί τό Ἀειπάρθενο Αὐτῆς,  ἀλλά  καί, ἐμμέσως πλήν σαφῶς,  τήν Θεότητα τοῦ  Χριστού μας.  Στήν πραγματικότητα προσβάλλεται τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν πιστῶν, σκανδαλίζονται οἱ συνειδήσεις τους καί χλευάζεται ἡ πίστη ἑκαττομυρίων χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο. Εἶναι, ὅμως, ἀσεβές και  ὀλέθριο νά παίζει κανείς « ἐν οὐ παικτο 

Οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ἐμπαίζει τήν Ὀρθοδοξία, νά διακωμωδεῖ τά Θεῖα, ἀλλά καί νά προσβάλλει τά θρησκευτικά πιστεύματα οἱουδήποτε ἀνθρώπου!

Οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς πίστεώς μας καταδικάστηκαν ἀπό τήν ἴδια τους τήν μωρία, τήν ἀμετροέπεια καί τόν ἐγωισμό τους!

Μόνοι τους θέτουν ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησίας, χάνουν τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί διαγράφονται ἀπό τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καί εὐλαβῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἰδιαιτέρως μάλιστα, ὅταν οὐδεμία συγγνώμη ζητοῦν διά τό ἀτόπημά τους.

Ὅλα αὐτά, ὅμως, πού ζήσαμε  ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τόν περασμένο χρόνο καί τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἀπέδειξαν ταυτόχρονα και τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἑνότητά της  καί ὅτι «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός». Οἱ ἀσεβέστατες δηλώσεις  πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας δέν κλόνισαν τήν πίστη μας, γιατί βαθιά μέσα στήν ψυχή μας ὅλοι ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι «ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος» μᾶς περιστοιχίζει μέ τήν ἀγάπη Του καί τή θεία Του προστασία, ὑπό ὁποιοδήποτε πρίσμα καί ἄν τό ἐξετάσουμε ἀκόμα καί ἀπό τούς διώκτες Του.

«Γενηθήτω τό θέλημά Σου» ἀναπέμπομεν μέ τήν Κυριακή Προσευχή. Ἀρκεῖ βέβαια νά τό πιστεύουμε καί νά τό ἐννοοῦμε καί ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

Μέ ἀφορμή τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, ἄς δώσουμε χῶρο στό μυαλό καί τήν ψυχή μας νά δημιουργοῦν μέσα μας ὑγιεῖς τρόπους συνύπαρξης, ὑπακούοντας στόν λόγο τοῦ Κυρίου. Ἄς ἀντικαταστήσουμε τόν ἐγωισμό καί τή φιλαυτία μας μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπό μας. Ὅταν συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἰσάξια δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, τότε θά σεβαστοῦμε τόν διπλανό μας καί θά τόν προστατεύσουμε ὅπως καί τόν ἑαυτό μας. Αὐτό ἄλλωστε μᾶς διδάσκει καί ὁ φιλάνθρωπος Μέγας Βασίλειος, τήν μνήμη τοῦ ὁποίου σήμερα ἑορτάζουμε.

Ἀγαπητοί μου, ὁ χρόνος περνᾶ ἀνεπιστρεπτί. Ἄς μήν τόν ἀναλώνουμε σέ ἄκαιρες καί μάταιες ἐνέργειες. Ἀναγνωρίζουμε φυσικά καί τίς καθημερινές βιοτικές ἀνάγκες καί ὑποχρεώσεις. Ἀλλά καί αὐτές, μέ τήν πίστη μας καί τήν ἐμπιστοσύνη στόν Τριαδικό Θεό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, φαντάζουν εὐκολότερες. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅμως αὐτό, πρέπει προτεραιότητα καί μέριμνά μας νά εἶναι ἡ προσευχή, ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ συχνή συμμετοχή στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέσῳ τοῦ ὁποίου γινόμαστε μέτοχοι τῆς Αἰωνιότητας.

Εἶναι τόσο εὐχάριστη καί χαρούμενη ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ, ὅταν νιώσει ὅτι εἶναι μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἄς μήν ἐπιτρέπουμε, λοιπόν, στήν καθημερινότητα νά συνθλίβει τήν ψυχή μας καί νά ἀλλοτριώνει τήν ὕπαρξή μας. Ἄς ἀφιερωθοῦμε ψυχῇ τε καί σώματι στόν Κύριό μας, ὅπως ἔπραξε καί Ἐκεῖνος δι΄ ἡμᾶς.

Τό νέο ἔτος 2022 ἄς ἀποτελέσει τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς, φωτισμένης καί χριστιανικῆς. Ἄς προσευχηθοῦμε ἡ Θεία Χάρη νά πλημμυρίσει τήν ψυχή μας μέ τό φῶς τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλήθειας, καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ὁ φιλάνθρωπος Θεός θά μᾶς τήν προσφέρει γενναιόδωρα.

Ἀδελφοί μου,

Εὔχομαι ἐγκαρδίως «ὁ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν καταδεξάμενος σαρκικήν Περιτομήν Ἰησοῦς Χριστός» καί ὁ Οὐρανοφάντωρ καί Θαυματουργός Μέγας Βασίλειος νά μᾶς εὐλογοῦν καί νά μᾶς προστατεύουν.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί εἰρηνικά, μέ ὑγεία καί πρόοδο!

Ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2022!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr