background img
banner
banner

Το σκεπτικό της Απόφασης για την πλατεία

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 2-1 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το πρακτικό της συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152 που εξέτασε την προσφυγή του δημάρχου κατά της απόφασης του Συντονιστή που δικαίωσε τους πέντε συμβούλους της αντιπολίτευσης για το έργο της πλατείας.
Με ψήφους 2-1 η Επιτροπή, όπως έγινε γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, απέρριψε τους ισχυρισμούς του δημάρχου και δεν έκανε δεκτή την προσφυγή.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης (άρθρ. 21 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) όργανο, είναι εκείνο που την εξέδωσε ή εκείνο που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, αρμόδιο για την ανάκληση είναι τόσο το όργανο που εξέδωσε την ανακαλούμενη πράξη όσο και, σε περίπτωση μεταβολής της αρμοδιότητας το όργανο που έχει πλέον την αρμοδιότητα για να την εκδώσει (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 3582/2008).
Με τη διάταξη αυτή αποτυπώνεται η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία στην αρμοδιότητα εκδόσεως ορισμένης πράξης περιλαμβάνεται κατά λογική αναγκαιότητα η δυνατότητα έκδοσης πράξης αντίθετου περιεχομένου )ΣτΕ 1711/2011, ΣτΕ 3172/2017, 2184/2016).

Ενόψει αυτού πράξη ανάκλησης που εκδόθηκε από άλλο όργανο τυγχάνει αναρμοδίως εκδοθείσα και μπορεί ως τέτοια να ακυρωθεί ακόμη και για λόγο που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (ΣτΕ 337/2019, 650/2018, 726/2015, βλ. αναλυτικότερα για το θέμα, www.prevedourou.gr, Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων, ανάρτηση 13.1.2014).
Το ιεραρχικά ανώτερο όργανο δεν ανακαλεί την πράξη του υφισταμένου οργάνου, αλλά την ακυρώνει, εάν προβλέπεται και ασκηθεί κατά αυτής ιεραρχική προσφυγή.
Τέλος η εξουσία του διοικητικού οργάνου να ανακαλεί την εκδοθείσαδιοικητική πράξη περιορίζεται στην περίπτωση που ο νόμος θεσπίζει ειδική ενδικοφανή διαδικασία κατά της πράξης αυτής(ΚΔΔιαδ. Ερμ. Κατ΄άρθρο Β. Γκέρτσος, Ε. Πρεβεδούρου, Πυργάκης σελ. 716).

2. Στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση για την κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου εκδόθηκε από την αρμόδια προς τούτο Διευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν σε κάθε περίπτωση αρμόδια και για την τυχόν ανάκλησή της. Αυτό όμως στην περίπτωση που δεν προβλεπόταν από το νόμο ενδικοφανής προσφυγή κατά αυτών.
Η ανάδοχος όμως κατά των δύο παραπάνω αποφάσεων έκπτωσης άσκησε τις από 8-10-2021 και με αριθμό πρωτ. 183906/11-10-2021 και 25-10-2021 και με αριθ. 44237/29-10-2021 ενστάσεις απευθυνόμενες ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες προβλέπονταν από το άρθρο 174 του ν. 4412/2016.
Συνεπώς η ανάκλησή των αποφάσεων έκπτωσης αναρμοδίως έγινε από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η σχέση της οποίας με τη Διευθύνουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση δεν είναι ιεραρχική, διότι τα δύο όργανα έχουν διακεκριμένους και αυτόνομους το καθένα ρόλους (Γνωμ ΝΣΚ 181/2001).
Συνεπώς, η Οικονομική Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια για την ανάκληση της απόφασης έκπτωσης, αφενός διότι δεν αποτελεί ιεραρχικά ανώτερο όργανο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο – ακόμη και αν μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ισχύει- δεν της έδινε την αρμοδιότητα να ανακαλέσει.
Αφετέρου στην προκειμένη περίπτωση, μετά την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 174 του ν. 4412/2016, ενδικοφανούς προσφυγής η αρμοδιότητα πλέον περιήλθε στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης.

Δ. Συμπέρασμα
Από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ορθή και πλήρως αιτιολογημένη, εκδόθηκε δε επί προσφυγής νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσας και για το λόγο αυτό η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. Ειδικότερα ορθά έγινε δεκτό ότι αναρμοδίως η Οικονομική Επιτροπή ανακάλεσε τις αποφάσεις έκπτωσης του αναδόχου, καθώς κατά τον κρίσιμο χρόνο μόνος αρμόδιος να εξαφανίσει την απόφαση έκπτωσης του αναδόχου ήταν ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης.
Επειδή, κατόπιν όλων των παραπάνω παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής αναφορικά με τους λόγους ανάκλησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου.
Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να απορριφθεί στο σύνολό της η με αριθμό πρωτ. 3/11-4-2022 προσφυγή του Δήμου Αιγιαλείας.”

Η παραπάνω εισήγηση έγινε από την πρόεδρο της Επιτροπής Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου και ψηφίστηκε από το μέλος της Επιτροπής Κώστα Κρεμμύδα, ενώ μειοψήφησε ο Γιώργος Κουραχάνης, ο οποίος εξέφρασε τους λόγους που έπρεπε να γίνει δεκτή η προσφυγή του δημάρχου Αιγιαλείας, τον οποίο αναπλήρωνε στην Επιτροπή.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close