background img
banner
banner

Βγήκαν οι όροι της πρόσκλησης για την πλατεία

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η στιγμή που θα κληθούν οικονομικοί φορείς προκειμένου να αναλάβουν την αποπεράτωση του έργου ανάπλασης της πλατείας Αγ. Λαύρας αλλά και της Τρίγωνης Πλατείας, φαίνεται πως πλησιάζει, καθώς ο δήμος Αιγιαλείας προχωρά τις διαδικασίες μέσω των απαιτούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δρομολόγηση της νέας ανάθεσης ουδόλως επηρεάζεται από την αίτηση αναστολής του αρχικού αναδόχου του έργου που συζητείται από το Διοικητικό Εφετείου Πατρών, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση αυτή, τον δήμο θα εκπροσωπήσει δικηγόρος από την Αθήνα, που εκτιμήθηκε πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις. Με την αίτησή της, η έκπτωτη ανάδοχος «ΑΓΤ Α.Τ.Ε.», ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση και η ισχύς όλων των αποφάσεων περί έκπτωσής της, καθώς και όλων των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών για τους σε αυτή αναφερόμενους λόγους.

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, συγκρότησε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μηχανικούς του δήμου, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Ελήφθη δε υπόψη, αφενός η έγκριση της μελέτης των υπολειπόμενων εργασιών και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και υποβολής αιτήματος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της Πράξης Ένταξης για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου και αφετέρου το ότι στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης».

Επιφυλάξεις έχει η αντιπολίτευση

Εγκρίθηκαν έτσι οι όροι της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, ωστόσο οι οικονομικοί φορείς στους οποίους θα σταλεί πρόσκληση, θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σημειωτέον ότι υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατά ψήφισε το μέλος Μαρία Ιατροπούλου, ενώ «παρών» ψήφισε το μέλος Περικλής Παπαγιαννακόπουλος.

Βεβαίως, οι επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης ως προς τη διαδικασία, δεν συνεπάγονται και υποβολή ενστάσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο από άλλους με έννομο συμφέρον.

Εν αναμονή της πρόσθετης χρηματοδότησης

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.640.000 ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών: 1.456.811,33 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 262.226,04 € Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 257.855,61 € Προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.412/2016.: 152.139,28 € Φ.Π.Α. 24%: 510.967,74 € Προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την αποπεράτωση του πολύπαθου έργου, είναι σαφές ότι, μετά τα νέα δεδομένα στις αυξήσεις του κόστους των υλικών, θα χρειαστεί συμπληρωματική χρηματοδότηση, η οποία ακόμη δεν έχει υπογραφεί.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής της ανάπλασης στις πλατείες Αγ. Λαύρας και πλατείας Βάλφουρ και των περιμετρικών αυτών οδών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *