background img
banner
banner

«Εργαλείο» ανάπτυξης της Αιγιάλειας το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΄΄ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ΄΄

Σε διαβούλευση τίθεται το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του δήμου Αιγιαλείας, το οποίο δημιουργεί τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο. Κεντρικό πυρήνα της διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ, καθώς και υποστηρικτικές μελέτες, ενώ καθορίζονται και ζώνες που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στις κατά τόπους περιοχές του δήμου και βέβαια θα επιλύσουν και το χρόνιο πρόβλημα των επιπτώσεων του χαρακτηρισμού των κατολισθήσιμων οικισμών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.856.194,84 ευρώ.

Αντικείμενο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Αιγιαλείας είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου στην έκταση του Δήμου με διάκριση των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων. Η Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» για τις Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Τα κυριότερα σημεία της μελέτης

Όπως αναφέρει στo protionline.gr ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄κεντρικό πυρήνα της διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή του έργου. Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες καθορίζονται και Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων, περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης΄΄.

Επιπλέον, περιλαμβάνει ως υποστηρικτικές Μελέτες της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ την συνοδή Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατευθύνσεων, την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στο σύνολο της έκτασης και για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά (εφόσον η περιοχή δεν καλύπτεται από μελέτη της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ), καθώς και την Μελέτη Προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών. Τα ΤΠΣ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.

Σε δύο στάδια

Η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας εκτυλίσσεται σε δύο Φάσεις: στην Α’ Φάση – Εκπόνηση του ΤΠΣ και στη Β’ Φάση – Έγκριση του ΤΠΣ.
Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνεται η διοικητική και χωροταξική ένταξη στον ευρύτερο χώρο, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, η χωρική οργάνωση ανά Δ.Ε., η πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών περιοχών και των περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η κυκλοφοριακή οργάνωση όλων των δικτύων μετακινήσεων των οικιστικών περιοχών, η καταγραφή χώρων πρασίνου, φυσικών σχηματισμών, υδάτινων διαδρομών, στοιχείων κλίματος – μικροκλίματος και προβλημάτων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή καθώς και η αναγνώριση δικτύου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται «Αξιολόγηση χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών και λοιπών δεδομένων (εισροές από τις παράλληλα εκπονούμενες Μελέτες και Τεχνικές Εκθέσεις), διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και επιλογή του επικρατέστερου (αρχική πρόταση)» Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα συμπεράσματα, η ανάπτυξη σεναρίων και η επιλογή επικρατέστερου σεναρίου.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει «Γενικές Χωρικές κατευθύνσεις» και «Αναλυτικές ρυθμίσεις – Πρόγραμμα εφαρμογής». Στη μεν πρώτη περιλαμβάνεται το χωρικό πρότυπο, τα προγραμματικά μεγέθη και το δομικό σχέδιο σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας. Επίσης περιλαμβάνονται: 1. Η προσωρινή οριοθέτηση των τυχόν υφιστάμενων υδατορεμάτων εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών της πρότασης της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ μέσω Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Ειδικής Υδραυλικής Μελέτης μίας Φάσης. 2. Η οριστική Φάση της ΣΜΠΕ (Σύνολο Μελέτης ως Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006), που αφορά την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνεται η χωρική οργάνωση κάθε Δ.Ε., ο σχεδιασμός και οι ρυθμίσεις οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι κατευθύνσεις για άλλους σχεδιασμούς και πολιτικές και το πρόγραμμα εφαρμογής του ΤΠΣ.

Το κόστος των μελετών

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Συνολική Μελέτη συνίσταται στις εξής κατηγορίες Μελετών: Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες 542.492,98, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 542.492,98, Περιβαλλοντικές Μελέτες 53.055,75, Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 256.080,05, Μελέτες Τοπογραφίας – μόνο εφόσον απαιτηθεί προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων 111.513,00, Μελέτες Υδραυλικών Έργων – μόνο εφόσον απαιτηθεί προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων 108.447,71.

Θα επιλυθούν αστοχίες ετών

Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, ΄΄η μελέτη «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αιγιαλείας» έχει ως στόχο την πολεοδομική ανασυγκρότηση του σε όλο το εύρος του Δήμου Αιγιαλείας και θα λύσει προβλήματα και αστοχίες ετών και να διασφαλίσει στον δήμο τα ασφαλή βήματα για την ανάπτυξη, γιατί το πρώτο δεδομένο που κοιτάζει κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην περιοχή μας είναι η χρήση γης και τα πολεοδομικά μεγέθη. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος, παραπάνω από 24 μήνες που έχει στόχο το ΤΕΕ, αλλά και την συνεργασία όλων και ειδικά του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας με τους οποίους είμαστε ήδη σε συνεργασία αφού μέσα από τις ενημερώσεις διαβουλεύσεις που θα γίνουν να δώσουμε στο μελετητή τις σωστές κατευθύνσεις και να εντοπίσουμε όλες τις έως σήμερα αστοχίες και προβλήματα΄΄.

Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης

΄΄Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και ο ανάδοχος από τον φορέα υλοποίησης που είναι το ΤΕΕ και θα έχουμε και μια πρώτη συνάντηση κατά την υπογραφή της σύμβασης΄΄, είπε ο κ. Χριστόπουλος, προσθέτοντας: ΄΄ Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την μελέτη των ΤΠΣ θα λυθεί και το πρόβλημα των κατολισθήσιμων οικισμών αφού η σωστή ενημέρωση που παρείχαμε κατά την υποβολή της πρότασης ως Δήμος, μέσα στην προκήρυξη της μελέτης αναφέρονται όλοι οι οικισμοί και για τον λόγο αυτό είναι και αυξημένος ο προϋπολογισμός όσο αφορά τις γεωλογικές μελέτες΄΄.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστόπουλος τόνισε: ΄΄Το ΤΠΣ για μένα ίσως είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη ή το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο επίτευγμα στην θητεία της δημοτικής μας αρχής και θα πρέπει όλοι να μετέχουμε όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση΄΄.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close