background img
banner
banner

Τρίτη και… φαρμακερή τη Δευτέρα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, απέστειλε την Πέμπτη 4 Μαΐου η πρόεδρος Μαρία Γιδά για την ψήφιση προϋπολογισμού, κατόπιν δύο συνεχών προσκλήσεων όπου δεν επετεύχθη απαρτία. Η συνεδρίαση ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα στις 2.00 το μεσημέρι και αναμένεται ως η… «μητέρα των μαχών».

Ο λόγος είναι διπλός: Αφενός η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο δήμος ελλείψει προϋπολογισμού και αφετέρου η στάση που θα τηρήσουν δημοτική αρχή και παρατάξεις που δείχνουν να… τραβούν στο σχοινί, πέντε μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές.

Σημειωτέον ότι μετά τις δύο άκαρπες συνεδριάσεις ελλείψει απαρτίας, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπει συνεδρίαση και λήψη απόφασης με τους παριστάμενους, αρκεί να καλύπτουν το 1/3 του Σώματος. Συγκεκριμένα, προβλέπει τα εξής: «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας».

Τακτική συνεδρίαση με 21 θέματα

Εν τω μεταξύ, αμέσως μετά την ειδική συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τον προϋπολογισμό, έχει οριστεί τακτική συνεδρίαση, στις 3.00 το μεσημέρι, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από αυτά, ξεχωρίζει η λήψη νέας απόφασης για τη ματαίωση ή μη της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει άλλες δύο αποφάσεις για τη ματαίωση της εν λόγω σύμβασης, πλην όμως δεν έγιναν αποδεκτές μετά την προσφυγή του προσωρινού αναδόχου στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με το «πάτημα» της μη λήψης ανάλογης απόφασης, πέραν του Δημοτικού Συμβουλίου και από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου. Η συζήτηση της προσφυγής από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει οριστεί για σήμερα και η έκδοση της απόφασης τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή μη διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίησης συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αιγιαλείας». 2.Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών βάσει του άρθρου 206 του N.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, για την κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Αιγιαλείας. 3.Έγκριση πρώτης (1ης) υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας». 4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.9/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». 5.Παράταση σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για τον έλεγχο, διόρθωση, υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και ενστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των δημοτικών ακινήτων για το Κτηματολόγιο». 6.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Αρφάνη στη Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας. 7.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 170,10 τ.μ. επί της παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 8. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 128,00 τ.μ. επί της παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 9. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 90,00 τ.μ. επί της παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 10.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 48 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάπτυξη καθισμάτων και ξαπλωστρών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 11.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 168,81 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάπτυξη καθισμάτων και ξαπλωστρών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας. 12.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση Αλυκή της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Ακόμη, 13.Μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, με τη διαδικασίας της δημοπρασίας. 14.Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. 15. Δωρεάν παραχώρηση της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. 16. Δωρεάν παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας, στην Εταιρεία Φίλων Αρχαίας Ελίκης, με σκοπό τη διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων. 17. Ίδρυση εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Δημοτική Κοινότητα Ζαρούχλας της Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. 18.Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αποδυτηρίων Δημοτικού Γηπέδου Πλαστήρα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας». 19.Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και διαμόρφωση εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας». 20.Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας». 21.Διαγραφή ποσού που αφορά τέλος παρεπιδημούντων.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *