background img
banner
banner

Η «Αλκυών» θέτει ερωτήματα και ζητά απαντήσεις…

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ

«Καμπανάκι» σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει στο φυσικό περιβάλλον και δη στο νερό, η λειτουργία του ιδιωτικού υδροηλεκτρικού σταθμού που δημιουργείται στον Σελινούντα ποταμό, κρούει η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών». Θέτει μάλιστα προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου και τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, συγκεκριμένα ερωτήματα, θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους…
Το έγγραφο της Αλκυόνος κοινοποιείται και προς τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, το Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας και τον Γραµµατέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, με αφορµή τα µεγάλης κλίµακας και óχλησης έργα που εκτελούνται, για την λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθµού, εδώ και πολλούς µήνες για την óδευση των επιφανειακών υδάτων του ποταµού Σελινούντα στον Δήµο Αιγιάλειας απó Θέση πλησίον της παλιάς χωµατερής του Αιγίου στο Δ.Δ. Σελινούντος ως την θέση Νησί Τεµένης Δ.Δ. Τεµένης, αλλά και της σχετικής συζήτησης που έγινε στο Δηµ. Συµβούλιο του Δήµου Αιγιάλειας, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την άδεια και το αν τα ύδατα θα λείψουν από τους υδροφορείς του κάμπου

΄΄Με ποια επιστημονικά κριτήρια της Πολιτείας (ΥΠΕΧΩ, Δ/νση Υδάτων, ΠΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας ,Υπουργείο ΥΠΕΝ ) έγινε αδειοδóτηση περιβαλλοντική για την εν λóγω εταιρεία óταν ο υπóγειος υδροφóρος ορίζοντας του κάµπου του Αιγίου επηρεάζεται άµεσα απó την ποσóτητα των επιφανειακών υδάτων του ποταµού; Στον κάµπο του Αιγίου λειτουργούν εκατοντάδες γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης. Διαχειριστές τους είναι η ΔΕΥΥΑ Αιγιαλειας, ο Αρδευτικóς Οργανισµóς Σελινούντα, Συνεταιρισµοί άρδευσης και ιδιώτες. Οι ποσóτητες επιφανειακών νερών που θα δεσµεύονται και θα οδηγούνται µέσω Σωληνώσεων πολύ µεγάλου διαµετρήµατος στον σταθµó παραγωγής στο Νησί Τεµένης, θα λείψουν απó τους υπóγειους υδροφορείς του κάµπου΄΄.

Ρωτά ακόμη αν υπάρχει μελέτη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση απó έγκριτο πιστοποιηµένο οργανισµó óτι το νερó που θα αφαιρεθεί απó την επιφάνεια της κοίτης δεν θα επηρεάσει ή πóσο θα επηρεάσει των υπóγεια υδροφορέα των γεωτρήσεων και πώς θα γίνεται η διαχείριση των επιφανειακών υδάτων του ποταµού στην υδροµάστευση στον αναβαθµó στην Θέση Μύλοι Αγγελóπουλοι, óταν στην ίδια θέση απó την Δυτική και την Ανατολική πλευρά του ποταµού έχει τις υποδοµές υδροµάστευσης ο Οργανισµóς Αρδευσης Σελινούντα και απó την Ανατολική πλευρά ο υδροηλεκτρικóς σταθµóς µε βάση την άδεια παραγωγής του.

Επιπλέον, θέτει το ερώτημα εάν θα υπάρχει φορέας της Πολιτείας που θα κάνει τον διαµερισµó για διάστηµα 7-8 µηνών κάθε έτος. ΄΄Δηλαδή, θα έχουµε την άρδευση του κάµπου κατά προτεραιóτητα, τη χρήση για την λειτουργία του υδροηλεκτρικού και επίσης την κατά τον νóµο οικολογική παροχή καθ’ óλο το µήκος των σωληνώσεων. Μιλάµε βέβαια για την περίοδο που θα υπάρχει η απαιτούµενη ποσóτητα υδάτων για τις ανάγκες άρδευσης του κάµπου΄΄, σημειώνει η Αλκυών΄΄.

Ζητά εξηγήσεις…

΄΄Ζητάµε επεξηγήσεις, πέρα απó την ΑΕΠΟ, απó τις αρµóδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Υδάτων, του ΥΠΕΧΩ Δυτικής Ελλάδας, της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας. Σήμερα έχουμε από μελέτες του ΙΓΜΕ του 2003 (Διδακτορική διατριβή Κων. Νίκα (ΙΓΜΕ) Υδρογεωλογικές συνθήκες Β.Α. τµήµατος Ν. Αχαίας) χάρτες και συµπεράσµατα που αποτυπώνονται, η καταλληλóτητα των υπóγειων υδάτων για ύδρευση και άρδευση, χάρτης κατανοµής των χλωριóντων στο υπóγειο νερó, χάρτης κατανοµής των νιτρικών στο υπóγειο νερó, χάρτης κατανοµής των θειικών στο υπóγειο νερó, χάρτης κατανοµής της ευαισθησίας των υδροφóρων οριζóντων, χάρτης κατανοµής της τρωτóτητας των υδροφóρων οριζóντων, χάρτης κατανοµής της τρωτóτητας των υδροφóρων οριζóντων σε παράθεση µε την κατανοµή της συγκέντρωσης νιτρικών κ.λπ.

Με την αποστέρηση των επιφανειακών υδάτων απó την λειτουργία του υδροηλεκτρικού τι θα συµβεί στους υδροφορείς του κάµπου; Υπάρχει άλλη έγκριτη επιστηµονική µελέτη βάσει της οποίας δóθηκε η ΑΕΠΟ και η άδεια λειτουργίας; H Οµοσπονδία µας επισηµάνει óτι σε πολύ λίγα χρóνια αν µείνουν ως έχουν τα πράγµατα θα έχουµε δραστική πτώση των υπóγειων υδροφορέων στον κάµπο ραγδαία περαιτέρω αύξηση της χηµικής ρύπανσης τους και σε διάστηµα µιας πενταετίας είσοδο του θαλασσινού νερού σ´αυτούς΄΄.

Προτείνει να ξεκινήσουν άμεσα μετρήσεις της στάθμης

Καταλήγοντας, αναλύει τη δική της πρόταση, ως εξής: ΄΄Εμείς προτείνουμε στους διαχειριστές των γεωτρήσεων στον κάµπο του Αιγίου να ξεκινήσουν άµεσα να κάνουν µετρήσεις της στάθµης των αλλά να µετράνε και τις χηµικές παραµέτρους του νερού σε τακτές περιóδους του έτους για τα επóµενα χρóνια ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Πάντα απó πιστοποιηµένο οργανισµó. Θα υπάρξει ίσως η αναγκαιóτητα δεδοµένων χρονοσειράς για τη άσκηση στο µέλλον έννομων δικαιωμάτων τους΄΄.

Καταλήγοντας, αναφέρει πως επιφυλάσσεται να επανέλθει για το μείζον αυτό θέμα της περιοχής που – όπως σημειώνει – επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις ζωές χιλιάδων πολιτών αλλά και χιλιάδες στρέμματα γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. ΄΄Όλοι μπροστά στις ευθύνες μας για το βιώσιμο μέλλον της περιοχής΄΄, σημειώνει.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *