background img
banner
banner

«Μαραθώνια» συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη

ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 18 Ιουνίου, στη 1.30 μετά το μεσημέρι, η Δημοτική Επιτροπή Αιγιαλείας. Από τα θέματα ξεχωρίζει η αποδοχή των όρων ένταξης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Living Streets», που συζητήθηκε άτυπα και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα υπόλοιπα θέματα έχουν ως εξής: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2024. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2024. Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρουχισμός) του Δήμου Αιγιαλείας». Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας  κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Αιγιαλείας» στην πρόσκληση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ OTA Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου». Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ_V στο πλαίσιο της αριθ.πρωτ:38920/30-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΛΖ46ΜΤΛ6-ΩΒΩ) (Κωδ. Προσ.: Π86_31 ΦΚ 5, Α/Α ΟΠΣ 7500 Έκδοση 3/0) πρόσκλησης». Συμπληρωματική εισήγηση περί αναγκαιότητας πρόβλεψης ενός (1) επιπλέον απασχολούμενου στο αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας για υπαγωγή στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)» για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω και καθορισμός ειδικότητας». Έγκριση προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ».

Ακόμη, έγκριση μελέτης με αριθ.77/2024 και τίτλο «Υπηρεσία Συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) του Δήμου Αιγιάλειας», συνολικού προϋπολογισμού 37.200 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το αρθ.118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Ανάθεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Εξωδικαστικός συμβιβασμός σε αγωγή του Θεόφιλου Αφουξενίδη. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική βοήθεια ενδεών. Έγκριση ποσού και εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γεύματος. Παραχώρηση χρήσης του Κυλικείου του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου κατά τη θερινή περίοδο 2024. Παραχώρηση χρήσης τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στο Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου. Παραχώρηση χρήσης πλατείας Ελευθερίας της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας. Χορήγηση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων Δ.Ε Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας». Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 1: «Οδός Μητροπόλεως». Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2024. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας.

Επίσης, χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μελετοπούλων 4 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μελετοπούλων 22 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Επ. Γεωργίου 4 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Βάλφουρ 1 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ι. Μεσσηνέζη 7 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Κοπή δύο δέντρων επί της οδού Κορίνθου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Κοπή δέντρων από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων επί της οδού Λυσίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. Έγκριση τοποθέτησης κατόπτρου στη Δημοτική Κοινότητα Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας. Έγκριση τοποθέτησης πινάκων ανακοινώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας. Επιστροφή  ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων σε δημότες. Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτών.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr