background img
banner
banner

Με 92 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

 

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου  Ανάμεσα στα 92 θέματα της ημερήσιας διάταξης πρόκειται να συζητηθούν προσλήψεις από το Δήμο, αποδοχή ποσού για την α΄κατανομή 2018, από το Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών των σχολείων αλλά και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.    Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 133.820,00€ για «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Α΄ Κατανομή 2018)».
2.    Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους  2018.
3.    Έγκριση διαγραφής παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας.
4.    Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας», οικονομικού έτους  2018.
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης ενόψει  του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης & λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας», που κατέθεσε η  Κυβέρνηση  &  όπως αυτό έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση.
6.    Επικαιροποίηση της αριθ.14/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018.
7.    Επικαιροποίηση της αριθ.23/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018.
8.    Αίτημα αναγκαιότητας προς τον ΑΣΕΠ για κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
9.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), διάρκειας δυο (2) μηνών, βάσει του άρθρου 206 του N. 3584/07.
10.    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥ-ΓΙΟΥ 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
11.    Aποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας » & Τροποποίηση της υπ’ α-ριθ.118/2017 Α.Δ.Σ., για ορισμό νέου μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
12.    Τροποποίηση της αριθ.447/2014 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί «Συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αιγιαλεία», ως προς το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση μελών  του  Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας.
13.    Λήψη απόφασης περί λύσης της μίσθωσης ακινήτου λόγω ότι εξέλειψαν οι λόγοι αυτής.
14.    Τροποποίηση της αριθ.34/2018 απόφασης του Δ.Σ.Αιγιαλείας, περί αιτήματος κ.Σγούρδου Ιωάννη του Φωτίου, σπουδαστή Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος που αφορά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του άσκησης.
15.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις δ/ξεις των άρθρ. 53 & 54 του  Ν. 1416/84 & του άρθρου  52 του Ν. 2065/92, (απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λ.π),για το έτος  2018.
16.    Oρισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
17.    Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (όργανα διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμί-σθωση των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2018.
18.    Oρισμός επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
19.    Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος  2018, βάσει του Ν.4412/2016.
20.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών και Επι-τροπής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν.4412/ 2016.
21.    Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος  2018.
22.    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομη-νίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λ.π), για το έτος  2018.
23.    Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δή-μου Αιγιαλείας για το έτος  2018.
24.    Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων για το έτος  2018.
25.    Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
26.    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 5.870,00 €, για το έτος  2018.
27.    Ορισμός μελών οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πρά-ξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατα-στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος  2018.
28.    Ορισμός μέλους του Δ.Σ., ως προέδρου, με τον αναπληρωτή του και ενός υπαλλήλου, ως γραμματέα, στα Α/θμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων-θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού για το έτος 2018 .
29.    Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ, για το έτος  2018.
30.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την συμμετοχή των στην Α/θμια  και Β/θμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσε-ων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, για το έτος  2018.
31.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους επιτρο-πής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώ-νονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων, για το έτος  2018.
32.    Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με αναπληρωτή του, για την συμμετοχή στη Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ.23/2000 περί καθορισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων & του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2018.
33.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, για το έτος  2018.
34.    Έγκριση προσφυγής του Δήμου Αιγιαλείας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών Προσώπων και των Σχολι-κών Επιτροπών Α΄/θμας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2018-2019, λόγω άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού.
35.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμ-μένων μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων-ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
36.    Έγκριση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθα-ρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων   Δ.Ε. Συμπολιτείας – Δ.Ε. Ερινεού ».
37.    Έγκριση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθα-ρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων   Δ.Ε. Διακοπτού».
38.    Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Κ. Αιγίου – Τ.Κ. Πτέρης (Αγ. Αν-δρέας Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρης) που δεν συμμετέχουν στον ΤΟ-ΕΒ Σελινούντα».
39.    Έγκριση  της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων  Δ.Ε. Αιγείρας- Δ.Ε. Ακρά-τας».
40.    Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και α-ναβάθμιση παλαιού μονοπατιού  που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ. Παρα-σκευής Δήμου Αιγιαλείας».
41.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη» .
42.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου τένις-μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Αιγείρας»
43.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση,  συντήρηση  τμημάτων οδοστρώματος Δημοτικής Ενότητας Ακράτας».
44.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Αιγιαλείας ».
45.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης Δ.Δ. Πλατάνου Δήμου Ακράτας».
46.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου, το οποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις”.
47.    Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης μονοφασικής παροχής Νο 05, στην οδό Otto Walter στην Τ.Κ. Αιγείρας.
48.    Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ, στην θέση Ξερολίθι της Τ.Κ. Παρασκευής, της Δ.Ε. Αιγίου.
49.    Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος».
50.    Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος».
51.    Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
52.    Έκφραση γνώμης της τμηματικής μελέτης οριοθέτησης Μεγανίτη ποταμού στη θέση Ζάβατο της Τ.Κ. Κρήνης (παρά το σταθμό ΜΥΗΣ).
53.    Έκφραση γνώμης για την πρόταση οριοθέτησης σε τμήμα του Σελινούντα Ποταμού στα όρια του προτεινόμενου Διυλιστηρίου νερού στο ύψος της Ι.Μ. Ταξιαρχών.(σχετ.αριθ.6/2018 αποφ.Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ).
54.    Έκφραση γνώμης στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από τον ποταμό Σελινούντα», με φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, Π.Ε Αχαΐας.
55.    Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού».
56.    Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων: 1) «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε Ερινεού», 2) «Κατα-σκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε.Συμπολιτείας και 3) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού ».
57.    Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έρ-γου: «Διαμόρφωση-Κατασκευή θέσης ΘΕΑΣ επί της 29ης Επαρχιακής οδού, εντός της Τ.Κ. Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγιαλείας ».
58.    Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έρ-γων: α) Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Αιγίου, β) Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αιγιαλείας, γ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτι-ρίων Δ.Ε. Αιγίου, δ) Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώ-ρου Δημοτικού Σχολείου ΄Ανω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου, ε) Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και φαραγγιού Βουραϊκού» και στ) Επι-σκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώ-ρο του, της Τ.Κ. Διγελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας».
59.    Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έρ-γου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσας, Λόφου & Καλυβίτη».
60.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων: α) «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας» και  β) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας».
61.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων: α) «Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» και  β) «Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας».
62.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ».
63.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙ-ΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
64.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
65.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ (RACK) & ΤΗ-ΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ WI-FI».
66.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α-ΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
67.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ».
68.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ».
69.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΒΜ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ».
70.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & FΑΧ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
71.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ-ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ-ΔΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ- ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ ».
72.    Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας «ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑ-ΛΕΙΑΣ (RELEASE) & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗ-ΣΤΩΝ».
73.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιμετώπιση εξόδων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821».
74.    Έγκριση διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής «Ζωοδόχου Πηγής».
75.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών για το έτος 2018.
76.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων έτους  2018.
77.    Eγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση Τουριστικού έντυπου οδηγού του Δήμου Αιγιαλείας.
78.    Έγκριση της οριοθετημένης έκτασης αγροτεμαχίων που έχουν δικαίωμα άρδευσης παλαιόθεν από την υδροληψία της πηγής του «Σουβάλτου», καθώς και τις Β και Γ ενότητες.
79.    Στην υπ’ αριθ.2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης και τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στους οικισμούς Φασουλέϊκα, Αβύθου και Δ.Κ. Ροδοδάφνης
80.    Στην υπ’ αριθ.7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης σχετικά με την διαδικασία, τον καταλογισμό της δαπάνης και καθορισμό ύψους της δαπάνης σε ιδιοκτήτες ακινήτων από προεξέχοντες κλάδοι ή  βλάστηση.
81.    Στην υπ’ αριθ.8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αντικατάστασης και τοποθέτησης  κάδων στην οδό Αργυροκάστρου & Σκουφά της Δ.Κ.Αιγίου.
82.    Στην υπ’ αριθ.9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απόρριψης αιτήματος τοποθέτησης ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στο κιόσκι της πλατείας Αγ.Λαύρας και την παραχώρηση του στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αι-γιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως διαφημιστικός χώρος με σκοπό την προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
83.    Στην υπ’ αριθ.12/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων, που βρίσκονται στην οδό Μητροπόλεως στη συμβολή της οδού με την οδό Ρωμανιώλη στην Δ.Κ. Αιγίου.
84.    Στην υπ’ αριθ.13/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων επί της ο-δού Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Αιγίου.
85.    Στην υπ’ αριθ.15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων επί της ο-δού Ν. Πλαστήρα στην Δ.Κ.Αιγίου.
86.    Στην υπ’ αριθ.20/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αντικατάστασης και τοποθέτησης κάδων απορ-ριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
87.    Διαγραφή μέρους χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης σε βάρος του κ. Πάγκαλου Γεωργίου του Θρασύβουλου.
88.    Διαγραφή ποσού σε βάρος του κ. Αναστασίου Χριστοδουλόπουλου του Θεοδώρου, λόγω λάθους χρέωσης τελών άρδευσης Πτέρης των ετών  2015,2016 & 2017.
89.    Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2004-2017 & ΠΟΕ σε βάρος του κ. Νικολάου Οικονομόπουλου του  Πέτρου.
90.    Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ της Δ.Ε. Ακράτας.
91.    Διαγραφή ποσού αποζημίωσης χρήσης κληροδοτήματος Παναγόπουλου για τον μήνα Δεκέμβριο 2017, στο όνομα  Νικολάου Χριστίνα.
92.    Διαγραφή τέλους 0,5% ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015, στο όνομα Στούμπου Θεώνη-Παναγιώτα του Χρήστου.


Διαβάστε περισσότερα:
·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr