background img
banner
banner

Η «Αναπτυξιακή Αχαΐα Α.Ε.» δείχνει τον δρόμο…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, υποστήριξη της καθετοποίησης/μεταποίησης παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στήριξη των βιοτεχνικών/βιομηχανικών μονάδων, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, εκτέλεση έργων και ενίσχυση υποδομών, ενίσχυση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας και έμφαση στο φυσικό/ πολιτιστικό περιβάλλον είναι ίσως τα πιο ουσιαστικά βήματα που θα φέρουν την Αιγιάλεια σε αναπτυξιακή τροχιά.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Αιγιάλειας, που παρουσίασε κατά την «1η Ανοικτή Συνέλευση της Βοστίτσας» του Forum Βοστίτσα, η Γενική Διευθύντρια της «Αναπτυξιακή – Αχαΐα Α.Ε.» Ηρώ Τσιμπρή, δίνοντας ουσιαστικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, κύρια κατεύθυνση για την βιώσιμη ανάπτυξη αυτής της χωρικής ενότητας είναι η συνεχής ενδυνάμωση των κοινών δράσεων και συμμετοχών σε αναπτυξιακά προγράμματα των δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ιδιαίτερα στους τομείς που παρουσιάζουν κοινές ή συμπληρωματικές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως: α) στην διεύρυνση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησής του, ειδικά των υψηλής ποιότητας προϊόντων της, ΠΟΠ και ΠΓΕ, β) στη σύνδεση και εμπλουτισμό/αναβάθμιση του παράκτιου μαζικού τουρισμού με εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού της ορεινής ενδοχώρας (χιονοδρομικός, τουρισμός περιπέτειας δραστηριοτήτων και εξερεύνησης, οικοτουρισμός, θρησκευτικός, τουρισμός, κ.λπ.), όπως και την σύνδεση/δικτύωση με τις γειτονικές χωρικές ενότητες της Αχαΐας, της Αρκαδίας και Κορινθίας.

Υποστήριξη μεταποίησης τοπικών προϊόντων

Στα πλαίσια των γενικότερων κατευθύνσεων για υποστήριξη της καθετοποίησης/μεταποίησης παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των βιοτεχνικών/βιομηχανικών μονάδων και της προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, προτείνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: α) έμφαση στην ενίσχυση των τοπικών μεταποιητικών κλάδων που η περιοχή παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα [π.χ. η τοπική παραδοσιακή ποτοποιεία, η επεξεργασία της σταφίδας «Βοστίτσας» (Αιγιάλειας) και της τυροκομίας και γενικότερα της μεταποίησης της κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής Καλαβρύτων (φέτα Καλαβρύτων – ΠΟΠ)], β) ενεργοποίηση ενός (τουλάχιστον) Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή του Αιγίου, γ) συστηματική στήριξη των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων ιδιαίτερα στους κλάδους που παρουσιάζουν ορατές προοπτικές στην περιοχή.

Διαχείριση του συγκριτικού πλεονεκτήματος

Για την ποιοτική αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό με νέες μορφές και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της ενότητας, διατυπώνονται οι παρακάτω ειδικότερες κατευθύνσεις, με την σημείωση ότι η περιοχή αποτελεί και μια ενιαία τουριστική ενότητα: Αιγίου – Ακράτας – Καλαβρύτων – Χελμού (6α και 6β), με δύο περιοχές την παράκτια «τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή με έντονες οικιστικές/τουριστικές πιέσεις που χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση/εξυγίανση και την ορεινή περιοχή Καλαβρύτων – Χελμού η οποία χαρακτηρίζεται από την μελέτη ως μια από τις δυναμικές τουριστικά περιοχές.

Οι ειδικότερες κατευθύνσεις είναι: α) εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του μαζικού παραθεριστικού και τουριστικού προϊόντος της παράκτιας περιοχής με μέτρα και κίνητρα εκτόνωσής της και ενίσχυση της προσέλκυσης τουρισμού προς την ορεινή ενδοχώρα, β) προτεραιότητα στην ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής που είναι το πλούσιο (διεθνούς σημασίας) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τοπίο, γ) ένταξη σε ολοκληρωμένα προγράμματα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος, αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών κλπ. (π.χ. LEADER+) κ.ά.

Οι προτεραιότητες και ο μαζικός τουρισμός

Οι προτεραιότητες που συμπληρωματικά αφορούν στην παράκτια περιοχή είναι: α) ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης/αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της παραλιακής ζώνης του Αιγίου (και ανάδειξης του ιστορικού πυρήνα της πόλης) και κατά δεύτερο λόγο των παραλιακών μετώπων των παράκτιων κωμοπόλεων της Αιγιάλειας, β) εμπλουτισμός του μαζικού τουρισμού και παραθερισμού με ειδικές εναλλακτικές μορφές (αλιευτικός, ιστιοπλοϊκός, πεζοπορικός, οινοτουρισμός), γ) συμπλήρωση των αστικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, δ) δημιουργία μαρίνας στο Αίγιο και βελτίωση των υποδομών των αγκυροβολίων και αλιευτικών καταφυγίων και κατά το δυνατόν μείωση του αριθμού των τελευταίων με την κατάργηση αυτών που δεν είναι νόμιμα.
Με βάση το σχέδιο που παρουσιάστηκε, προτεραιότητα πρέπει να αποδοθεί στην οργάνωση, ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης (ΤΕΙ) και υγείας (νομαρχιακό νοσοκομείο Αιγίου, του νοσοκομείου και κέντρου υγείας Καλαβρύτων, και των κέντρων υγείας Ακράτας και Κλειτορίας) και των άλλων διοικητικών υπηρεσιών του Αιγίου. Ακόμη, το οικιστικό δίκτυο της διαδημοτικής αναπτυξιακής χωρικής ενότητας διαρθρώνεται με κύριο αστικό κέντρο το Αίγιο με την ευρύτερη περιοχή του.

Κατευθύνσεις για το φυσικό/ πολιτιστικό περιβάλλον και το τοπίο

Για την χωρική ενότητα προτείνονται κατά προτεραιότητα: Άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στην διαχείριση των στερεών απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων με την προώθηση βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης. Κατασκευή των κατάλληλων υποδομών ως μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των πιέσεων/απειλών που εντοπίζονται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού. Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου των περιοχών: λίμνη Τσιβλού, λίμνη Δόξας (ευρύτερη περιοχή), Χελμού και Ύδατα Στυγός, φαράγγι του Βουραϊκού, Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων, Σπήλαιο των Λιμνών, ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.

Αντιμετώπιση των παράνομων αμμοληψιών, επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά την διαπίστωση τέτοιων περιστατικών και θεσμοθέτηση λατομικών περιοχών. Θεσμοθέτηση τοπίου Αμπελουργικής Ζώνης Ορεινής Αιγιάλειας και χαρακτηρισμός της περιοχής ως διακριτής Αμπελουργικής Ζώνης ΠΟΠ Ορεινή Αιγιάλεια, Θεσμοθέτηση του τοπίου Πηγών και Κοιλάδας Λάδωνα (Τριπόταμα) και αντιμετώπιση των υλοτομιών του παραποτάμιου δάσους, Προώθηση του χαρακτηρισμού ως ΠΠ και των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών NATURA 2000 της ενότητας.

Το νέο τοπίο στην Αυτοδιοίκηση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΩΣ ΨΥΧΡΑΜΗ

Από τη δεκαετία του 1990, οι χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, ένιωσαν την ανάγκη επανίδρυσης των κρατών τους. Η Ελλάδα είχε διαλέξει ως όχημα τα μεγάλα λόγια. Σήμερα, αν θέλουμε επανεκκίνηση του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, θα πρέπει να προχωρήσουμε με μοναδικό όπλο την κουλτούρα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Το κομματικό σύστημα στη χώρα μας αποτελούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ένα κλειστό σύστημα που ανέπτυσσε μηχανισμούς με κυρίαρχο σκοπό την ανάδειξη των στελεχών των κομμάτων. Όπου επιχειρούνταν συνεργασίες, ενοχοποιούνταν αυτόματα. Τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας είναι σε όλους μας γνωστά.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας μέσα από κοινωνικές διεργασίες και αναζητήσεις πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές και αποκλεισμούς.
Κανένα κόμμα δε διεκδικεί τη μονοκαλλιέργεια του σωστού, του καλού και του δημοκρατικού.

Η τοπική αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να είναι υπερκομματική και πολυσυλλεκτική. Έτσι μόνο θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που θα βγάλει τις τοπικές κοινωνίες από το σκοτάδι της φτώχειας, της ανέχειας και της απώλειας κάθε ελπίδας.


Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr