background img
banner
banner

Τριπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας!

Συνεδριάζει τριπλά την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας δια τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας.

Συγκεκριμένα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί Ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.

Θα ακολουθήσει δεύτερη Ειδική συνεδρίαση στις 19:30 με μοναδικό θέμα την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης δήμου Αιγιαλείας έτους 2021.

Ακολούθως στις 20:00  αναμένεται να συνεδριάσει Τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα:

 1. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αι-γιαλείας, έτους 2021.
 2. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγια-λείας, οικονομικού έτους 2021.
 3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021, στον Δήμο Αιγιαλείας.
 4. Γνωμοδότηση για συνέχιση λειτουργίας του παραρτήματος του 11ου Νη-πιαγωγείου Αιγίου στην Κοινότητα Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας, κα-θώς και του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Καμαρών στην Κοινότη-τα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 5. Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρή-στων δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Πανοράματος της Κοι-νότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-σμάτων από εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-ντος, με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 7. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της δημοπρασίας, στην παραλία Αλυκής της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τα εκτός προβολής καταστή-ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της δημοπρασίας, στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μυρόβρυσης Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση του Γραφείου.
 10. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου), το οποίο βρί-σκεται έξωθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Κοινότητας Αιγίου Δή-μου Αιγιαλείας.
 11. Παράταση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οδού Φιλοποίμενος και στη συμβολή της με την οδό Εισο-δίων, της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Παράταση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εκτός προ-βολής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Αι-γείρας Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αι-γιαλείας, πλησίον της παραλίας «Εγκάλης».
 14. Γνωμοδότηση για οριοθέτηση τμήματος ποταμού «Κράθι» στην Κοινό-τητα Ζαρούχλας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας (θέση πλησίον ι-διοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννίτσα)».
 15. Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ.513 της επέκτασης Σχεδίου Πόλης Νικ. Πλαστήρα της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ.153, μετά από την υπ’ αριθ.776/2011 απόφα-ση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού καθεστώτος του Ο.Τ.153 με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 Υπουργική Απόφαση.
 17. Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου με σκυρόδεμα, στην Κοινότητα Ριζο-μύλου Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Ο-χημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: «Εγκατάσταση πρέσας και διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ» και «Ανό-ρυξη-εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό τη διερεύ-νηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων».
 20. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αίγιου» και «Κατασκευή έρ-γων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
 21. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έκτακτη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον ΣΜΑ λόγω κατεπείγου-σας ανάγκης».
 22. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Κοινοτήτων Αι-γίου, Ροδιάς και Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 23. Ανάκληση της από 17-9-2020 συναφθείσας σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Αιγιαλείας  για παραχώρηση 4 καταστημάτων και μιας αίθουσας στις εργατικές κατοικίες ΑΙΓΙΟ ΙΙΙ ( ΑΓΊΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) για στέγαση συνεργείων καθ/τας Δήμου.
 24. Αναγκαιότητα διαπλάτυνσης οδού από Π.Ε.Ο έως ιδιοκτησία Ιωάννη Κουσκούτα στην Κοινότητα Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, δια οικειοθε-λούς παραχωρήσεως ή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου
 25. Περί μετακίνησης: α) δύο (2) κάδων απορριμμάτων από Α. Λόντου 36 επί της οδού Α. Λόντου  και απέναντι από το κατάστημα Σερεντέλλου και β) δύο (2) κάδων ανακύκλωσης από την οδό  Α. Λόντου 36  επί της οδού Επισκόπου Τιμοθέου. (απόφ. ΕΠΖ β σκέλος της αριθ. 50/2021 )

Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *