background img
banner
banner

Α.Ε.Π.Ο. για τον ΧΥΤΥ Παπανικολούς για 15 χρόνια

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προ ολίγων ημερών έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στη θέση «Παπανικολού» Δ.Σ. Συμπολιτείας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την επανέναρξη των εργασιών στον χώρο, αφού αναγράφει ρητά πως η λειτουργία του ως ΧΥΤΥ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Κατά της απόφασης πάντως, υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στον υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο…

Στην απόφαση, που υπογράφεται από τον γενικό διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο και η οποία έχει κοινοποιηθεί στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας, ελήφθησαν υπόψη, πέραν των άλλων τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Π.Δ.Ε. σχετικά με την ανακοίνωση της ΜΠΕ του έργου του θέματος, το έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων ΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων), το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ (θετική γνωμοδότηση), το έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αχαΐας (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω μη αρμοδιότητος), τα αναρτημένα στο ΗΠΜ συμπληρωματικά στοιχεία και τα πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία από τον μελετητή του έργου και θεωρημένα από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας, το έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων ΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (τελική θετική γνωμοδότηση), η θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ, αλλά και η θετική γνωμοδότηση άλλων υπηρεσιών όπως είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ενώ εξετάστηκαν και οι αιτήσεις με τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής του έργου.

Ο σκοπός της δημιουργίας του

Όπως τονίζεται στην απόφαση, σκοπός της δημιουργίας νέου Χ.Υ.Τ.Υ. στην εν λόγω θέση είναι η διάθεση των υπολειμμάτων του Δήμου Αιγιάλειας και του Δήμου Καλαβρύτων με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 60.915 στη θέση «Παπανικολού» έκτασης 91.129,20 m2, μέσης δυναμικότητας 5.449,6t/έτος. Αναλυτικότερα θα εισέρχονται – Δήμος Αιγιάλειας (8199τον) – Δήμος Καλαβρύτων (1510τον) – Υπόλειμμα ΜΕΒ (771τον) Σύνολο : 10480 τον.

Φορέας του έργου είναι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαΐας και η θέση του στη θέση Παπανικολού της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δημοτικού Διαμερίσματος Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγιάλειας που απέχει περίπου 6.200 m από την παλαιά Εθνική Οδό με την οποία συνδέεται με παραποτάμιο δρόμο ο οποίος προβλέπεται στο μέλλον να βελτιωθεί ριζικά.

Τι προβλέπεται

Με βάση τη συνοπτική περιγραφή του έργου, προβλέπονται έργα υποδομής όπως διαμόρφωση και εργασίες εκμετάλλευσης του χώρου με εκσκαφές και επιχώσεις υδάτων περιλαμβάνοντας τάφρο συλλογής ομβρίων περιμετρικά του κατάρρου και αγωγό μέσω του οποίου τα όμβρια θα οδηγούνται στο παρακείμενο ρέμα. Ακόμη έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης των υπολειμμάτω, κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων – επεξεργασία / διάθεση αυτών, κατασκευή συστήματος διαχείρισης βιοαερίου, περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring) του χώρου, έργα αποκατάστασης ΧΥΤΥ.

Κατά την λειτουργία του έργου στο σύνολό του, αναφέρεται ότι θα προκύπτουν : Α)Υγρά απόβλητα. Στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ τα παραγόμενα υγρά απόβλητα είναι: α. Διασταλλάζοντα Υγρά ή “στραγγίσματα” ημερήσιας παροχής μέγιστης 51,37m3/ημ., τα οποία επεξεργάζονται και ανακυκλοφορούν στο σώμα του ΧΥΤΥ. β. Υγρά Απόβλητα Αστικής Φύσης σε ποσότητα 0,5 m3/ημ. οδηγούνται προς συνδιάθεση και επεξεργασία τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας των παραγόμενων στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ. γ. Τα απόνερα των πλύσεων των τροχών των απορριμματοφόρων, ενδέχεται να περιέχουν μικρά τεμάχια απορριμμάτων, δ. Απόβλητα Ελαίων (Α.Ε.): από τη χρήση των μηχανημάτων, που θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη – Α.Ε.

Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων

Η επεξεργασία των στραγγισμάτων περιλαμβάνει την βιολογική επεξεργασία τους και την διάθεση της παραγόμενης ιλύος.
Η εγκατάσταση είναι προσαρμοσμένη στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να προξενεί θορύβους οσμές ή κινδύνους, όπως τονίζεται στην απόφαση. Η κατασκευή των έργων υλοποιήθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της μονάδας για όλο το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) θα δέχεται το αναλογούν υπόλειμμα των ΜΕΑ και ΜΕΒ των ΔΕ των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Στην απόφαση τονίζεται ακόμη πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων στο δίκτυο όπως αυτό αποτυπώνεται και περιγράφεται στην υποβληθείσα μελέτη με συχνότητα δειγματοληψίας, ανάλυσης και μέτρησης της στάθμης των υπογείων υδάτων ανά εξάμηνο (υγρή και ξηρή περίοδο) στη φάση λειτουργίας.

Σημειώνεται πως η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr