background img
banner
banner

Ρύθμιση κορωνοχρεών – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών της πανδημίας, δίνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τη οποία οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση των 36 -72 δόσεων και από τις 27 του μήνα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ «ξεπαγώνουν» και είναι απαιτητά.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ:

Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της, μετά την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.

Ο επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές του από την επιλογή «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Στην περίπτωση αυτή, δύναται να υποβάλει αίτηση συμπληρώνοντας και εκδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr.

Μετά τη συμπλήρωση του κειμένου στη φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης/ υπεύθυνης δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο.

Μετά την παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικό Κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης από την δημιουργία της απόφασης ρύθμισης, προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:
*η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),
*το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,
*η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

Ο τελικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης του οφειλέτη και του κατά περίπτωση ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ. οφείλει να επικοινωνήσει με τον αιτούντα προκειμένου να παρασχεθούν τυχόν διευκρινίσεις επί της αίτησης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης – αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην επιλογή «Οφειλές σε ρύθμιση και πληρωμή» μέσω-του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 πληγέντων υπόχρεων όπως:

φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID

νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID

εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

εργαζόμενους που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

εργαζόμενους που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021

εκμισθωτές (φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες) που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,

φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Καλύπτει επίσης και αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

Κατ’ εξαίρεση καλύπτει και οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.07.2021, με οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την 5.11.2021 σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρισκόταν σε ισχύ στις 5.11.2021.

Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν:
α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.
Από την ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής εξαιρούνται και οι οφειλέτες σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr