background img
banner
banner

Σε νέα εποχή η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.

Προχωρά η διαδικασία για την απόκτηση υψηλής τεχνολογίας συστημάτων από την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας που αναμένεται να την εισάγουν στη νέα εποχή. Ήδη, αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, αναδείχθηκε και προσωρινός ανάδοχος για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της προμήθειας συστήματος «Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης & σχεδίαση  και ανάπτυξη ευφυών υπολογιστικών συστημάτων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των λυμάτων του Δήμου Αιγιαλείας». Εντός του προσεχούς δεκαπενθημέρου μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον οριστικό ανάδοχο.

Η σύμβαση προβλέπει:

 • Την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 11.265 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αιγιάλειας.
 • Την κατασκευή νέου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων & λυμάτων με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης του Δήμου Αιγιάλειας, με προσαρμογή και χρήση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης για την αυτόματη ανίχνευση ανωμαλιών στην παραγωγή ή την κατανάλωση νερού.

Στόχος του συστήματος είναι, αφενός το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αιγιάλειας, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, κατ’ αρχήν (δοκιμαστική λειτουργία) από τον ανάδοχο και στην συνέχεια από το προσωπικό της υπηρεσίας που αυτός θα εκπαιδεύσει με, ομοίως, ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο και αφετέρου να καλύπτει την ανάγκη για ένα νέο συνολικό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων & λυμάτων με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης του Δήμου Αιγιαλείας.

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «G&G INNOVATIONS» καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η προσφερόμενη τιμή είναι σύνολο 3.921.035,00€.

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2_’’Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον’’, με τίτλο ‘’Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης’’ του Προγράμματος ‘’Δυτική Ελλάδα’’, ενώ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΑΙΛΙΑΛΕΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΑ, κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου των Δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης των Λυμάτων της Αιγιαλείας, κατασκεύασε τα παρακάτω τρία (3) σημαντικά έργα:

 • Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας
 • Επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,

ενώ βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή άλλα τρία (3) σημαντικά έργα:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού δικτύου υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ)
 • Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιάλειας

Για την διαχείριση του συνολικού σχεδίου των Δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης των Λυμάτων της Αιγιαλείας στα παραπάνω έξι (6) σημαντικά έργα, προκύπτουν κατά την εφαρμογή και λειτουργία των έργων, οι εγγενείς αδυναμίες για την ΔΕΥΑΑ:

 • να παρακολουθεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που λαμβάνεται καθημερινά από τα (6) συστήματα ελέγχου,
 • να τα επεξεργάζεται,
 • να λαμβάνει και
 • να υλοποιεί τις απαραίτητες καθημερινές, τακτικές και στρατηγικές αποφάσεις.

Για την άρση των παραπάνω αδυναμιών αλλά πολύ περισσότερο για την μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων προηγμένων τεχνολογιών σε διαρκώς αυξανόμενο διεθνές επίπεδο, η ΔΕΥΑΑ προχώρησε στην δημοπράτηση του έργου, με στόχο του νέου Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Λυμάτων με την Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι να γίνει εφικτό για την ΔΕΥΑΑ,

 • αφενός να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που παρέχουν τα παραπάνω έργα
 • και αφετέρου να καταλήγει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτών που μαθαίνει από τα δεδομένα.

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την Λειτουργία και προσαρμογή στις λειτουργικές ιδιότητες του Φορέα, του νέου Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Λυμάτων με την Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τα Συστήματα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΑ για τα επόμενα 5 έτη από το πέρας του έργου.

Οι χρηματοδότηση γίνεται από:

 • το ΕΠΠΕΡΑΑ,
 • το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
 • πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
 • ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑ

Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr