background img
banner
banner

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αιγιαλείας – Δήμου Ξυλοκάστρου

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΧΕΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σε λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τον Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, στην αυριανή τακτική συνεδρίασή του. Καλείται μάλιστα να εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, το σχέδιο καταστατικού, την παραχώρηση του χώρου για την έδρα του Οργανισμού και τις εξουσιοδοτήσεις ώστε να συσταθεί.

Στόχος είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός να αποτελέσει κεντρικό μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ. Σημειωτέον ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά όχι αυτονομίας, αφού ο ρητός καθορισμός της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου επιτυγχάνει την έμμεση εκλογή της διοίκησης.

Ήδη ο Δήμος Αιγιάλειας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, προχώρησε στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να προχωρήσει η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.». Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας περιγράφει αναλυτικά τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τους Δήμους Αιγιαλείας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, περιλαμβάνοντας στοιχεία για την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωσή του, καθώς και πλήρη οικονομική ανάλυση.

Το μετοχικό κεφάλαιο

Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 60.000 €, που διαιρείται σε εξακόσιες κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ. Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, κάθε ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει κατά την ακόλουθη αναλογία Δήμος Αιγιάλειας 54.000,00€ ποσοστό 90,00%, Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 6.000€ ποσοστό 10,00% Α. Ο Δήμος Αιγιαλείας αναλαμβάνει 540 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, καλύπτοντας το ποσό των 54.000€. Β. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αναλαμβάνει 60 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, καλύπτοντας το ποσό των 6.000€.

Οι ιδρυτές μέτοχοι, ήτοι ο Δήμος Αιγιαλείας και ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν άμεσα και με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσοστό 70% του αρχικού κεφαλαίου με μετρητά, ήτοι ο Δήμος Αιγιαλείας ποσό 36.000€ ευρώ, ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ποσό 6.000€ ευρώ σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας. Εντός του δεύτερου έτους λειτουργίας (έως 31/7 του εκάστοτε έτους) από την σύσταση της εταιρείας, ο Δήμος Αιγιαλείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει, ποσοστό 30 % του ποσού της εισφοράς του στο αρχικό κεφάλαιο με μετρητά, 18.000,00€ ευρώ, στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ούτως ώστε να καλυφθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που σύμφωνα με τα συνοδευτικά αρχεία αποτελείται από πέντε συμβούλους μετόχους ή μη. Είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδοτήσεων δικηγόρου, συμβολαιογράφου και στον Δήμαρχο Αιγιαλείας, προκειμένου όπως, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να πράξουν κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύσταση της ως άνω εταιρείας. Τέλος, προτείνεται ο Δήμος Αιγιαλείας να παραχωρήσει χώρο για την εγκατάσταση της έδρας και των γραφείων της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του.

Τι μπορεί να προσφέρει ο Οργανισμός

Ο προτεινόμενος καταστατικός σκοπός του Οργανισμού προτείνεται να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Την παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξη στους Δήμους Αιγιαλείας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστινής, καθώς και τις ενώσεις αυτών, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλό τους για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, υποστήριξη και προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής από κοινού με τους δύο Δήμους, καθώς και τις ενώσεις αυτών, σε επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση έργων υποδομής, δηλαδή παροχή υποστήριξης καθ’ όλη την περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.ά., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας, ανάληψη καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ με ενδεικτικές ενέργειες τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής συνοχής, της πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής όπως ενδεικτικά, δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών.

Ακόμη, προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, της έξυπνης και καινοτόμας ανάπτυξης των Δήμων, με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και σύγχρονων ΤΠΕ, με ενδεικτικές δράσεις την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης, στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συστηματική παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών για αειφόρο ανάπτυξη, μέγιστη δυνατή απορρόφηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων πόρων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών ευκαιριών, συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, λειτουργία ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, διοικητική υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων, εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ και εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.

Οι πέντε άξονες

Όσον αφορά τη διάρκεια του Αναπτυξιακού Οργανισμού προτείνεται να ορισθεί στα πενήντα έτη. Οι πέντε άξονες αφορούν: 1ος ΑΞΟΝΑΣ: Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη, 2ος ΑΞΟΝΑΣ: Κοινωνική Συνοχή – Υγεία – Πολιτική Προστασία, ΑΞΟΝΑΣ 3: Ψηφιακή Σύγκλιση – Έξυπνος Μετασχηματισμός και Καινοτομία, ΑΞΟΝΑΣ 4: Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΑΞΟΝΑΣ 5: Εκπαίδευση & Αθλητισμός – Πολιτισμός – Τουρισμός.
Για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών του Οργανισμού σε προσωπικό απαιτείται η πρόσληψη: α) Ενός (1) Γενικού Διευθυντή β) Ενός (1) προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr