background img
banner
banner

Έργα, μελέτες, παρατάσεις και παραλαβές…

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Με τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 5 Σεπτεμεβρίου στη 1.00 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αιγιαλείας. Τα θέματα αφορούν επί το πλείστον υποβολή προτάσεων για έργα και μελέτες, παρατάσεις και παραλαβές.

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα εξής: 1. Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας έργου: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα – δικτύων αποστράγγισης & άρδευσης στο Δημοτικό στάδιο Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας. 2. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, με Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 (A∆A: ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 3. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμού όρων διακήρυξης της Πράξης: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)» (Κωδικός ΟΠΣ 5074969) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020». 4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή που περιβάλλεται από τις οδούς Ελίκης & Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. 5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών, έτους 2022 στο Δήμο Αιγιαλείας. 6. Αποδοχή της μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.539,96 τ.μ., παλαιάς ισογείου σταφιδαποθήκης και κατεδαφιστέου κτιρίου, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στον Δήμο Αιγιαλείας. 7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στον οικισμό Αμπελοκήπων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας». 8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την Πλατεία Ι. Ν. Αγ. Τριάδας έως Δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο». 9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες». 10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας: «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών διοικητικής -τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Ακόμη, 11. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 12. Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση – ενίσχυση – Διαρρύθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών» (άρθρο 75 παρ. 2 Ν. 3669/2008). 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας. 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας. 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας. 16. Έγκριση ή μη αναπροσαρμογής της τιμής στη σύμβαση για την «Προμήθεια ενός (1) κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας. 17. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία: «Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας». 18. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη παγίων και εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Μονάδων. 19. Αποδοχές επιχορηγήσεων έτους 2022 & έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 20. Έγκριση διάθεσης & εξειδίκευση πίστωσης οικονομικού έτους 2022 για την οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας. 21. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022. 22. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας. 23. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 24. Έγκριση Διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 25. Έγκριση Διαγραφής ετήσιων Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 26. Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 27. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας. 28. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας. 29. Έγκριση Διαγραφής ετήσιων Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας. 30. Ανάκληση των από 11-07-2022 και 04-07-2022 προσωρινών διαταγών του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων).


Διαβάστε περισσότερα:
·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *