background img
banner
banner

Δημιουργία σημείων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Εκ νέου απόφαση για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», έλαβε στην έκτακτη κατεπείγουσα διά περιφοράς, συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης.

Παράλληλα προχώρησε και σε έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει κάποιες τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες. Να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν 24 δημοτικοί σύμβουλοι επί συνόλου 33, ενώ δύο συμμετείχαν με καθυστέρηση και δεν εξελήφθησαν ως παρόντες. Ωστόσο υπήρξε η απαρτία των δύο τρίτων των μελών που απαιτείται. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειτο στην ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προβεί στην άμεση αποστολή προς το Δικαστήριο των ελλειπόντων στοιχείων που αφορούν την Προγραμματική Σύμβαση.

Ήδη, με απόφαση του δήμου είχε εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το εν λόγω αντικείμενο και εγκρίθηκε το σχέδιό της από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε προσυμβατικό έλεγχο και ζητήθηκαν οι τυπικές διορθώσεις εκ παραδρομής αναφορών του σχεδίου καθώς και η προσθήκη όρων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση και εξειδίκευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, κατ’ ουσία έγινε τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την λήψη νέας, συμπληρωματικής, απόφασης.

Τι εμπεριέχει το έργο

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Καραΐσκος, ΄΄η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στα πλαίσια συνεργασιών μεταξύ των φορέων και διαμέσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 και στη Συλλογική Απόφαση ΕΠ001 και τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος» συνολικού προϋπολογισμού 7.688.000 ευρώ, εξασφάλισε πίστωση ποσού για την υλοποίησή του. Το έργο αυτό εμπεριέχει δύο υποέργα: α)Την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,) και την προμήθεια είκοσι σημείων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τα Σ.Π.Ε θα διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και θρυμματισμός για τα γυάλινα υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών που θα ανακυκλώνονται χωριστά στην πηγή, για να μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς των ανακυκλωμένων υλικών. β) Τις Δράσεις Ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μαθητών σε όλα τα σχολεία των Δήμων. Αντικείμενο είναι η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα απορρίμματα, καλές πρακτικές, τα οφέλη της ορθολογικής διαχείρισης, τους τρόπους διαχείρισης, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στη πηγή επιμέρους ρευμάτων στερεών αποβλήτων. Στόχος η σωστή συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις και προγράμματα που εφαρμόζονται και η ενίσχυση της ανακύκλωσης΄΄.

Καραΐσκος: “Η Ελλάδα έχει… μείνει πίσω στην ανακύκλωση”

Σημειωτέον ότι παρά τις αναληφθείσες δεσμεύσεις της Ελλάδας, μέσω του ΕΣΔΑ, η χώρα είναι ουραγός στην ανακύκλωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν επιτυγχάνει την εθνική νομική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης. Κατά συνέπεια, απειλείται με την επιβολή νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μη επίτευξης των εν λόγω ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα». ΄΄Από τα ανωτέρω δεδομένα και τις νομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει με σαφήνεια και τεκμηρίωση η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα υλοποίησης πράξεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας για τη δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών τη χρήση οικονομικών εργαλείων – κινήτρων για την εξασφάλιση υψηλής συμμετοχής των δημοτών ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και να γίνει εφικτή η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης της Ελλάδας για επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης σύμφωνα και με τον εγκεκριμένο του Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας΄΄, σημείωσε ακόμη ο αντιδήμαρχος.

Το περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Έτσι, το έργο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα βοηθάει στην πράξη τους μαθητές του Δημοτικού να κατανοήσουν την έννοια της συσχέτισης του περιβάλλοντος με την κατανάλωση και την αξιοποίηση πόρων προς όφελος του ίδιου του σχολικού περιβάλλοντος. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε επιλεγμένα δημοτικά σχολεία όπου θα τοποθετηθούν τα κατάλληλα μηχανήματα ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δράσεις ευαισθητοποίησης των γονέων και των μαθητών με σκοπό πλέον να έχουμε βιωματική και όχι θεωρητική προσέγγιση στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχει υιοθετηθεί ο εκσυγχρονισμός της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ταφή των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Το έργο αφορά τους δήμους Αιγιαλείας, Πύργου, Αγρινίου και Ναυπακτίας.

Για τον δήμο Αιγιαλείας η Προγραμματική Σύμβαση αφορά ειδικότερα την υλοποίηση του Υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,) του Δήμου Αιγιαλείας.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr