background img
banner
banner

Οι εννέα αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν «πάσα» στη Δημοτική Επιτροπή

ΑΠΟΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η κατάργηση των Επιτροπών του δήμου και η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους στη Δημοτική Επιτροπή, τρεισήμισι μήνες μετά φαίνεται πως δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στον δήμο Αιγιαλείας. Αντιθέτως, η υπερενισχυμένη Δημοτική Επιτροπή… σηκώνει αρκετά και από τα βάρη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφορτίζοντας τις συνεδριάσεις από το εύρος των θεμάτων που πολλές φορές, είναι ήσσονος σημασίας, ή απλώς διαδικαστικά.

Ας δούμε όμως ποιες αποφάσεις, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας «στέλνει» προς τη Δημοτική Επιτροπή, χωρίς ουσιαστική διαφορά ως προς την έκβασή τους, δεδομένου ότι και στα δύο όργανα, η δημοτική αρχή κατέχει την πλειοψηφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις να πάρει αποφάσεις για απλά διαδικαστικά θέματα χωρίς πολιτικό ή οικονομικό ενδιαφέρον. Η ενασχόληση του Δ.Σ. με αυτά τα θέματα για τα οποία κατά κανόνα δεν γίνεται καν συζήτηση έχει σαν αποτέλεσμα αφενός μεν την άσκοπη καταπόνηση των μελών του αφετέρου δε την στέρηση από τα μέλη του της δυνατότητας να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο στην μελέτη και επεξεργασία των πράγματι σημαντικών θεμάτων που έρχονται για συζήτηση στις συνεδριάσεις του σώματος.

Οι αρμοδιότητες

Γι’ αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εκχώρησε στη Δημοτική Επιτροπή τις εξής αρμοδιότητες: 1. Αλλαγή θέσης καμπίνας του Ο.Τ.Ε., Για τη λήψη της επί του θέματος απόφασης προηγείται η λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο της Κοινότητας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας. 2. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων. Η άδεια χορηγείται κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Πράξης Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αιγιαλείας, που εκδόθηκε με την υπ’ αριθ.198/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΩΩ6Χ-368) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Της απόφασης χορήγησης της άδειας προηγείται απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της και λαμβάνεται υπόψη ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. 3. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού». Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αριθ.1/37698/03.04.20218 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή του ν.4497/2017 που αφορά την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. 4. Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». Ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού παραστάσεων γίνεται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ.8/τ.Α/10.01.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» και δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα (40) παραστάσεις κατ’ έτος.

Ακόμη: 5. Μετακίνηση ή μη κάδων απορριμμάτων. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από απόφαση – εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας, γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. 6. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κτιρίου σχολείου για διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας. 5 Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με α) την υπ’ αριθ.Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που αναφέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 41 του Ν.1566/85», β) την υπ’ αριθ.Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην οποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου…» και γ) τις σχετικές διατάξεια του Καλλικράτη (στην περίπτ. στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020». Το έργο της επιτροπής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συγκρότησής τους, αφορά κατά περίπτωση τον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη και αν συντρέχει περίπτωση επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της ναυαγωσωστικής κάλυψης. Η επιτροπή αποτελείται από τον Λιμενάρχη, έναν εκπρόσωπο της υγειονομικής περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους. 8. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Της απόφασης προηγείται απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας περί θετικής γνωμοδότησης επί της εν λόγω παραχωρήσεως, και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας. 9. Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου. Της απόφασης προηγείται χαρακτηρισμός του κτιρίου ως επικίνδυνου και απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας».


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr