background img
banner
banner

Πυροσβεστική: Έτσι θα εισάγονται οι υποψήφιοι με κατατακτήριες

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καθορίζει τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις

Ποσοστό και προέλευση κατατασσόμενων

1. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της Χώρας ή αντιστοίχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον συγκεντρώνουν και τα προσόντα εισαγωγής του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Κατά το στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων ή τυχόν ανακατανομή εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

3. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

4. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Αξιωματικών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εισάγονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.

Προκήρυξη Διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), και του παρόντος.

2. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται αναλυτικά: α. Ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή ανά πτυχίο. β. Οι Σχολές ή Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι. γ. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης. δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους. ε. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων. στ. Το έντυπο και το είδος της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης. ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν θέσεις εντός τριμήνου από την εισαγωγή των επιτυχόντων στη Σχολή Αξιωματικών, τότε καλούνται προς κάλυψη των θέσεων οι πρώτοι επιλαχόντες από τον πίνακα επιτυχόντων.

4. Η προκήρυξη αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες του Π.Σ., στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) καθώς και σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice. gr), για την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

5. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.

6. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

7. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *