background img
banner
banner

Αντιδήμαρχοι ενός έτους

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ορκίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 1η Σεπτεμβρίου και επίσημα, από το δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλο, οι έξι αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που θα αναλάβουν να τρέξουν τις δημοτικές υποθέσεις για το διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2020.

Οι αντιδήμαρχοι με 2,5 χρόνια θητεία είναι πλέον παρελθόν, έτσι η θητεία επανέρχεται στην κανονικότητα του ενός έτους, όπου θα γίνεται αξιολόγηση του έργου και ο δήμαρχος θα ανανεώνει τη θητεία ή θα αλλάζει τον ή την αντιδήμαρχο.

Έτσι, η νέα διοικητική δομή με τις αρμοδιότητες κάθε αντιδημάρχου που είναι απαραίτητα δημοτικοί σύμβουλοι και ορίστηκαν από το δήμαρχο, ο οποίος μεταβιβάζει και τις αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

Την κ. ΨΥΧΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ  Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ από τη Δημοτική Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Της εποπτείας της Τεχνικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, κλπ
 • Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 • Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 • Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 • Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου.

 Την κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιδήμαρχο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ.
 • Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 • Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 • Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας κλπ.
 • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των ΔΕ Ακράτας & Αιγείρας και συγκεκριμένα:

 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Στην συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση  κάθε άλλης αρμοδιότητας  που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τις δημοτικές ενότητες.

Τον κ. ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ  Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου.
 • Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Τη μέριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου.

Τον κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αντιδήμαρχο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη.
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης καθαριότητας.
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης καθαριότητας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και της Αντιδημάρχου κ. Ψυχράμη Βασιλικής.

Τον κ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ Αντιδήμαρχο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, από τη Δημοτική Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.
 • Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
 • Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας
 • Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου κλπ.
 • Την τήρηση αρχείου δωρεών κληροδοτημάτων.
 • Την εποπτεία, διαχείριση και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων.
 • Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.
 • Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της ΔΕ Διακοπτού και συγκεκριμένα:

 • Στην λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Στην συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας  που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Τον κ. ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ  Αντιδήμαρχο ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  από τη Δημοτική Παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την Τουριστική Προβολή του δήμου Αιγιαλείας.
 • Την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.
 • Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων- Κινηματογράφων, INTERNET, κλπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και των Αντιδημάρχων κ. Ψυχράμη Βασιλικής & κ. Καραϊσκου Νικόλαου.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της ΔΕ Αιγίου και συγκεκριμένα:

 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών  εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Στην συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση  κάθε άλλης αρμοδιότητας  που μπορεί να τους μεταβιβάζει   με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Νέα δημοτική αρχή, νέες ελπίδες για τον δήμο Αιγιαλείας | ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · · · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close