background img
banner
banner

Δεν έχετε άλλη επιλογή: Ή προσφεύγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αναστέλλετε τις διαδικασίες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΩΣΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ετέθη υπόψη μας η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 757/2022) για το σχέδιο σύμβασης ‘’ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αιγιάλειας’’.

Από τη μελέτη της απόφασης αυτής διαπιστώνουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει σοβαρότατες αμφιβολίες και ερωτηματικά για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τα όργανα του Δήμου Αιγιαλείας, από το στάδιο σύνταξης των τευχών δημοπράτησης μέχρι το στάδιο ανάδειξης αναδόχου. Για αυτό το λόγο ζητάει να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος του σχεδίου σύμβασης, με στοιχεία, διευκρινίσεις και απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή συμβαίνει κάτι πρωτοφανές. Το ελεγκτικό συνέδριο ζητάει απαντήσεις και στοιχεία όχι σε ένα (1) ή δύο (2) θέματα αλλά σε δεκατέσσερα (14)!

Και υπενθυμίζει ότι ‘’ο οικείος φορέας (Δήμος Αιγιάλειας εν προκειμένω) απαιτείται να αιτιολογεί τον τρόπο ασκήσεως της διακριτικής του ευχέρειας, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους προέκρινε την τελικώς επιλεγείσα λύση έναντι άλλων, προκειμένου να υλοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό οι αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας και να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και της προσφορότητας της υιοθετηθείσας λύσεως καθώς και η τυχόν υπέρβαση των άκρων ορίων της σχετικής ευχέρειας’’. Το θέμα αυτό απασχολεί έντονα το δημόσιο διάλογο στο Δήμο Αιγιάλειας. τόσο στο δημοτικό επίπεδο, όσο και στα ΜΜΕ αλλά και μεταξύ των πολιτών. Και επειδή το ζήτημα αυτό είναι μείζον για το Δήμο, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίος και απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και πρέπει να συνοδευτεί με εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και με χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων.

2. Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να εκτελέσει το έργο του ηλεκτροφωτισμού με προϋπολογισμό 9.123.487 ευρώ και με ΦΠΑ 11.313.124 ευρώ, ενώ είναι γνωστό ότι αντίστοιχο έργο είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με προϋπολογισμό λιγότερο από το ήμισυ του ποσού αυτού.

3. Το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει με σύμβαση (12) δώδεκα ετών με ανάδοχο εργολάβο. Και η πληρωμή του θα γίνει όχι από κάποιο συγχρηματοδοτούμενο ή άλλο πρόγραμμα, αλλά με ίδια κεφάλαια του Δήμου. Για το λόγο αυτό θα γίνει εκχώρηση και δέσμευση σημαντικού μέρους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για 12 έτη και με τον όρο ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης.
Όλες οι διαδικασίες εκ μέρους του Δήμου εγκρίθηκαν και αποφασίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο που εκφράζει αυθεντικά τη βούληση των πολιτών. Ενώ είναι γνωστό ότι στην οικονομική επιτροπή υπάρχει πλασματική πλειοψηφία που προέκυψε με το νόμο Θεοδωρικάκου. Και εκεί πλέον παραπέμπονται όλες οι σοβαρές υποθέσεις του Δήμου, χωρίς να συζητούνται αυτά στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Τέτοιου είδους έργα και με την ίδια μέθοδο έχουν επιλεγεί σε μερικούς ακόμη ΟΤΑ, αλλά έχουν ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων και επικριτικών δημοσιευμάτων. Διότι έχει γίνει γνωστό ότι χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος. Με τη μέθοδο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και όχι της πλέον οικονομικής προσφοράς, κερδίζουν τους διαγωνισμούς αυτούς, μερικές και συνεχώς οι ίδιες εταιρείες. Μάλιστα στους σχετικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς εμφανίζονται 1 ή 2 ενδιαφερόμενοι, σχεδόν πάντα οι ίδιοι. Και φυσικά απουσιάζουν οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Οι δε εκπτώσεις που δίδονται είναι ελάχιστες και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά για τις διαγωνισμούς αυτούς. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου Αιγιαλείας συμμετείχαν μόνο δύο (2) εταιρείες και οι εκπτώσεις που έδωσαν ήταν 3,83% και 1,02% αντίστοιχα!

5. Τελευταία έγινε γνωστό το εξωφρενικό και απαράδεκτο γεγονός, ότι ο Δήμος στη διαδικασία συμπλήρωσης του σχετικού φακέλου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρέκαμψε και αγνόησε τη Νομική του υπηρεσία και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της. Άραγε για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή δε ζητά τη συνδρομή και τη γνωμοδότηση της Νομικής της υπηρεσίας, αφού είναι το πλέον αρμόδιο όργανο;

6. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα γίνει δεύτερος έλεγχος με τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα τύχει της σχετικής έγκρισης.

Κατόπιν αυτών θέλουμε να τονίσουμε ξεκάθαρα:

* Επειδή ο Δήμος θα δεσμεύσει ουσιαστικά για το έργο αυτό αλλά και το ζήτημα της μεταφοράς των σκουπιδιών σχεδόν το σύνολο των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και μάλιστα για 12 έτη.

* Επειδή για το έργο αυτό δεν προβλέπονται πόροι από συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα προγράμματα με κίνδυνο αν δεν απορροφηθούν, να χαθούν.

* Επειδή οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου παρουσιάζουν σοβαρότατα ελλείμματα όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και αντικειμενικότητας.

* Επειδή το έργο αυτό είναι τουλάχιστον διπλάσιου προϋπολογισμού από το αρχικά σχεδιασθέν και προϋπολογισθέν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

* Επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, η δέσμευση με μία μέθοδο για 12 έτη δεν διασφαλίζει τα δημοτικά συμφέροντα.

* Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα άκρως τοξικό κλίμα με εύλογα ερωτήματα.

* Επειδή σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών αρχών. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι για τη

Για τη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχουν παρά μόνον 2 επιλογές:

A. Εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ για να ληφθεί σχετική, συνολική απόφαση που θα καλύπτει τις διαδικασίες αλλά και όλες τις προϋποθέσεις του έργου, όπως επισημαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο και όπως αρμόζει σε μία Δημοτική Αρχή που σέβεται τη βούληση των πολιτών.

B. Να αναστείλει τις σχετικές διαδικασίες υπογραφής σύμβασης μέχρι τις επόμενες εκλογές, ώστε ο λαός να δώσει τη λύση. Και αν ο λαός δώσει και πάλι στην υπάρχουσα Δημοτική Αρχή νέα εντολή για την επόμενη περίοδο, τότε να προχωρήσει στη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Αν όμως προκύψει άλλη Δημοτική Αρχή, αυτή ασφαλώς θα πορευθεί σύμφωνα με την πρόταση που θα πρέπει να έχει παρουσιάσει στους δημότες.

Η συνέχιση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής της διαδικασίας που έχει επιλέξει για το συγκεκριμένο έργο του ηλεκτροφωτισμού είναι βέβαιο ότι θα συνεχίζει να δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών και αμφιβολιών. Και δείχνει ότι περιφρονεί τους πολίτες, το δημοτικό συμφέρον και τους κανόνες διαφάνειας..


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close